Title: Informovanost obyvatel Karlovarského kraje o nabídce dopravních služeb a jejich využívání
Other Titles: Information among inhabitants of Karlovy Vary Region about the offer of public transportation and its use
Authors: Sandnerová, Blanka
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12644
Keywords: dopravní služby;Karlovarský kraj;marketingový mix služeb;služby v cestovním ruchu
Keywords in different language: transportation services;Karlovarský region;marketing mix of services;services in tourism
Abstract: Předložená práce je zaměřena na zjištění úrovně informovanosti obyvatel Karlovarského kraje o nabídce dopravních služeb a jejich využívání. Cílem práce je analyzovat aktuální obeznámenost s nabídkou dopravních služeb, preference cestujících při volbě dopravce, spokojenost se současnou nabídkou a na základě těchto údajů předložit návrhy na zvýšení informovanosti o dopravních službách a zkvalitnění úrovně cestování. Bakalářskou práci tvoří tři hlavní části. První část shrnuje teoretické poznatky z oblasti služeb v cestovním ruchu a dopravních služeb. Jsou zde popsány typické charakteristiky služeb v cestovním ruchu a jednotlivé typy dopravních služeb, které jsou v Karlovarském kraji poskytovány. Následně jsou představeni dopravci působící v Karlovarském kraji a jejich nabídky. U jednotlivých nabídek jsou uvedeny závěry vyplývající z dotazníkového šetření. V poslední části práce jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření a na jejich základě jsou předloženy konkrétní návrhy na zvýšení informovanosti o dopravních službách a zlepšení úrovně cestování.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the level of public awareness of the transport service offers and their use in the Karlovy Vary Region. The aim is to analyze the current familiarity with transport services, passenger preferences in choosing the carrier, satisfaction with the current offer and submit proposals to raise awareness of transport services and improve the level of travelling on the basis of the collected data. The bachelor thesis consists of three main parts. The first section summarizes theoretical pieces of knowledge in the field of tourism and transport services. Typical features of tourism and different types of transport services, which are provided in the Karlovy Vary region, are described in that section. Subsequently, the carriers operating in the Karlovy Vary Region and their offerings are presented there. Individual offerings are listed with a survey conclusion. The final part summarizes the results of a study. On the survey basis, there specific proposals to increase awareness of transport services and improve the level of travel are offered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sandnerova.pdfPlný text práce17,51 MBAdobe PDFView/Open
Sandnerova B. - V.pdfPosudek vedoucího práce670,27 kBAdobe PDFView/Open
Sandnerova B. - O.PDFPosudek oponenta práce520,31 kBAdobe PDFView/Open
Sandnerova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce183,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12644

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.