Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKunešová, Hanacs
dc.contributor.authorZapletalová, Kristýnacs
dc.contributor.refereeČesal, Pavelcs
dc.date.accepted2014-06-06cs
dc.date.accessioned2015-03-25T09:27:52Z
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:27:52Z
dc.date.issued2014cs
dc.date.submitted2014-04-25cs
dc.identifier59471cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12654
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na postavení rozvojových zemí ve světové ekonomice, konkrétně na Čínskou lidovou republiku. V první části je charakterizován mezinárodní obchod, jeho funkce a příčiny. Další část se zabývá klasifikací rozvojových zemí dle různých pojetí a popsání nejzávažnějších problémů, se kterými se tyto země potýkají. V následující části je analyzován zahraniční obchod Číny. Detailně jsou popsány makroekonomické ukazatele související se zahraničním obchodem země a vývoj a struktura zahraničního obchodu. V další části práce jsou objasněny faktory, které ovlivňují zahraniční obchod Číny. Patří mezi ně podhodnocená měna, levná pracovní síla, dětská práce, vysoký počet podniků, životní prostředí, věda a výzkum a kontrola vývozu a dovozu. V závěru práce je popsán možný budoucí vývoj obchodních vztahů ČLR.cs
dc.format73 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectmezinárodní obchodcs
dc.subjectrozvojové zeměcs
dc.subjectČínacs
dc.titleZapojení rozvojových zemí do mezinárodního obchoducs
dc.title.alternativeThe participation of developing countries in international tradeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on the position of developing countries in the global economy, particularly on the People's Republic of China. The first part characterized international trade, its function and causes. The next part deals with the classification of developing countries according to various concepts and describes the most serious problems that these countries face. The following section analyses the foreign trade of China. In detail are described macroeconomic indicators related to foreign trade of country and development and structure of foreign trade. In the next part of thesis are clarified the factors that affect the foreign trade of China. These include the undervalued currency, cheap labor, child labor, a large number of enterprises, the environment, science and research and control of exports and imports. The conclusion of thesis describes the possible future development of trade relations in China.en
dc.title.otherNeuvedencs
dc.subject.translatedinternational tradeen
dc.subject.translateddeveloping countriesen
dc.subject.translatedChinaen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kristyna_Zapletalova.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
Zapletalova K. - V.pdfPosudek vedoucího práce447,47 kBAdobe PDFView/Open
Zapletalova K. - O.PDFPosudek oponenta práce529,46 kBAdobe PDFView/Open
Zapletalova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce202,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12654

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.