Title: Intencionalita a vědecká racionalita
Other Titles: On Introspective Reflection of Knowledge and the Basis of Natural Science
Authors: Janský, Jan
Advisor: Havlík, Vladimír
Referee: Holeček, Miroslav
Kalva, Zdeněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12673
Keywords: epistemologie;introspekce;fenomenologie;myšlení;vědomí;monismus;přírodní vědy;logika;logický paradox;prostor;interpretace;Rudolf Steiner
Keywords in different language: epistemology;introspection;phenomenology;thinking;consciousness;monism;natural science;logic;logical paradox;space;interpretation;Rudolf Steiner
Abstract: Studie je pokusem o reflexi bazálních aspektů lidské kognitivní činnosti s důrazem na epistemologické souvislosti u věd přírodních a exaktních. Tematizovány jsou především ty zcela specifické vlastnosti činnosti myšlení, které je možné nalézt jeho fenomenologickou analýzou - introspektivní reflexí -, a možnosti aplikace získaných náhledu v oblasti objektivní vědy. Jádrem studie je detailní prezentace myšlenkového monismu Rudolfa Steinera. Představený náhled je dále rozšířen a užit k ozřejmení podstaty autoreferenčních struktur u logických paradoxů a k diskusi významu a role subjektu na vybraných problémech současného fyzikálního popisu světa.
Abstract in different language: The study is an attempt on reflection of basal aspects of human cognitive faculty with an emphasis on epistemological relations to natural and exact sciences. Thematised are above all those specific characteristics of thought activity, which can be found by its phenomenological analysis - by introspective reflection -, and application possibilities of gained insights in the field of objective science. The core of the study consists of a detailed presentation of Rudolf Steiner's conception of thought-monism. The presented view is subsequently extended further and applied to explicate the essence of auto-referential structure of logical paradoxes and to discuss the role of the subject in selected problems of current physical description of reality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jan-jansky-doc.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Jansky-Holecek.pdfPosudek vedoucího práce186,08 kBAdobe PDFView/Open
Jansky-Kalva.pdfPosudek oponenta práce103,97 kBAdobe PDFView/Open
Jansky-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce26,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12673

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.