Název: HIV/AIDS ve výukových materiálech na ZŠ v Karlových Varech
Další názvy: HIV/AIDS in the educational materials at the elementary school in Karlovy Vary
Autoři: Postlová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Hrešanová, Ema
Oponent: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12692
Klíčová slova: HIV;AIDS;stigma;vyloučení;škola
Klíčová slova v dalším jazyce: HIV;AIDS;stigma;exclusion;school
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zabývám výskytem tématiky HIV/AIDS ve výukových materiálech na základních školách v Karlových Varech. Bakalářská práce je členěna do dvou hlavních částí, jimiž jsou část teoretická a metodologická. Nejprve se v práci zabývám tématikou HIV/AIDS obecně. Zde uvádím ucelené informace o onemocnění HIV/AIDS. Uvádím jak stručné poznatky z historie objevení viru HIV, tak cesty přenosu. Metodologická část je výsledkem kvalitativní obsajové analýzy. Cílem mé bakalářské práce bylo zanalyzovat učební materiály využívané na ZŠ v Karlových Varech pro prezentaci vztahující se k tématu HIV/AIDS. Zda a v jaké míře v nich jsou obsaženy stereotypy spojené s virem HIV a onemocněním AIDS, koho se týkají a jak jsou podávány.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the occurrence topic of HIV/AIDS in the educational materials in elementary school in Karlovy Vary. This thesis divided into two parts; namely a theoretical and empirical part. First, my work deals with the theme of HIV/AIDS in general. Here are the complete information about HIV/AIDS. Mention briefly how knowledge of the history of the discovery of HIV and the transmission path. The methodological part is the result of qualitative content analysis. The aim of my thesis was to analyze instructional materials used at the elementary school in Karlovy Vary for a presentation related to the topic of HIV/AIDS. Whether and to what extent they are included stereotypes associated with HIV and AIDS who are affected and how they are administered.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Postlova_Hana_BP_2014.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Postlova_vedouci.docPosudek vedoucího práce43 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Postlova_oponent.docPosudek oponenta práce46,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Postlova.JPGPrůběh obhajoby práce175,24 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12692

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.