Title: Celiakie a jiné nesnášenlivosti lepku
Other Titles: Coeliac Disease and Other Symptoms of Gluten Intolerance
Authors: Kubová, Michaela
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Koptíková, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12893
Keywords: celiakie;bezlepková dieta;lepek
Keywords in different language: coeliac disease;glutenfree diet;gluten
Abstract: Předkládaná bakalářská práce nese název "Celiakie a jiné nesnášenlivosti lepku". Je tvořena teoretickou a praktickou částí. Teoretická část obsahuje tři kapitoly, ve kterých je popsána problematika nesnášenlivosti lepku nejen z oblasti medicínské, ale i z oblasti psychosociální a ekonomické. Mimo jiné je zde popsána i propojenost nesnášenlivosti lepku a oboru Výchova ke zdraví. V rámci praktické části byl proveden kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření, kdy respondenty byli lidé s celiakií či jinou chorobou, při které musí být dodržována bezlepková dieta.
Abstract in different language: The given bachelor thesis is called "Coeliac Disease and Other Intolerances to Gluten". It consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part includes three chapters which describe the problem of gluten intolerance not only from medical but psychological and economic point of view, too. We also describe the connection between gluten intolerance and Health Education field. The practical part deals with quantitative research done by a questionnaire, respondents being people suffering with coeliac disease or other illnesses requiring glutenfree diet.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Kubova.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
Kubova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce369,11 kBAdobe PDFView/Open
Kubova - oponent.pdfPosudek oponenta práce336,18 kBAdobe PDFView/Open
Kubova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce86,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12893

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.