Title: Vliv vegetariánství na zdraví člověka
Other Titles: Effect of vegetarian on human health
Authors: Bukolská, Lenka
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12896
Keywords: vegetariánství;druhy vegetariánství;zdraví;výživa;zdravý životní styl;vnímání vegetariánů;důvody k vegetariánství;postoje vegetariánů;názor
Keywords in different language: vegetarianism;types of vegetarianism;health;nutrition;healthy lifestyle;perception of vegetarians;reasons for vegetarianism;vegetarians attitudes;opinion
Abstract: Hlavním tématem bakalářské práce je zdraví části populace, která dodržuje životní styl vegetariánů. V teoretické části je popsán pojem vegetariánství a jeho rozdělení na jednotlivé druhy. Dále práce pojednává o dopadech vegetariánství na zdraví člověka z pohledu biologického a psychosociálního. Praktická část se zaměřuje na studenty západočeské univerzity a na jejich názor vzhledem k vegetariánství a vegetariánům. Výzkum byl zpracováván pomocí dotazníku, který zjišťoval informovanost a postoje respondentů. Každá část dotazníků má své vyhodnocení dat a jejich následné celkové shrnutí.
Abstract in different language: The main theme of the bachelor thesis is the health of the population that adheres to a vegetarian lifestyle. In the theoretical part is explained the concept of vegetarianism and sorts of theme. The thesis also discusses the impact of vegetarianism on human health from the perspective of biological and psychosocial. The practical part focuses on the students at the University of West and their opinions with respect to vegetarianism and vegetarians. The survey was processed using the questionnaire asking the awareness and attitudes of respondents. Each part has own questionnaire dates analysis and subsequent overall summary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bukolska.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Bukolska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce376,85 kBAdobe PDFView/Open
Bukolska - oponent.pdfPosudek oponenta práce376,26 kBAdobe PDFView/Open
Bukolska - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce87,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.