Title: Rizika pro reprodukční zdraví v období adolescence
Other Titles: Reproductive health risks in adolescence
Authors: Korimová, Lucie
Advisor: Šámalová, Kateřina
Referee: Holečková, Monika
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12899
Keywords: reprodukční zdraví;adolescence;zdraví;životní styl;výchova ke zdraví;rizikové chování
Keywords in different language: reproductive health;adolescence;health;lifestyle;health education;risk behaviour
Abstract: Bakalářská práce se zabývá riziky pro reprodukční zdraví v období adolescence, která vznikají v souvislosti s životním stylem. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretickém úseku, jsou detailně rozebrány důležité pojmy. Adolescence, reprodukční zdraví, rizika pro reprodukční zdraví a prevence. Pro praktickou část je využit dotazník. Získané odpovědi přinášejí vhled do životního stylu respondentů. Zkoumanými oblastmi jsou návykové látky, rizikové sexuální chování, pohybová aktivita, prevence, zdravotní stav, stravování a stres. Některé otázky také poskytují názory dotazovaných na zkoumanou problematiku. Součástí výzkumu je test rizik pro reprodukční zdraví, který sleduje četnost nežádoucích jevů u každé individuality. Na závěr, jsou všechny výsledné poznatky vyhodnoceny a interpretovány.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the reproductive health risks during the period of adolescence. These risks originate according to a life style. There are two parts in this work - theoretical and practical. In the theoretical section, the important concepts are discussed. Adolescence, reproductive health, reproductive health risks and prevention. For the practical part of this work the questionnaires were used. The responses give us the idea of respondents' life style. The area of interest involves addictives, risky sexual behaviour, physical activity, prevention, health, diet and stress. Some of the questions also provide the respondents' opinions on this subject. The research also involves a test of the risks for the reproductive health, which monitors the amount of the adverse effects among the individuals. At the end, the results are discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Korimova_Lucie.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Korimova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce247,87 kBAdobe PDFView/Open
Korimova - oponent.pdfPosudek oponenta práce339,78 kBAdobe PDFView/Open
Korimova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce82,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12899

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.