Title: Životospráva u vysokoškoláků
Other Titles: Lifestyle among university students
Authors: Přibáňová, Michaela
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12912
Keywords: životospráva;zdraví;výživa;pohybová aktivita;odpočinek;spánek;denní režim;hospodaření s časem;alkohol;kouření;stres;dotazník;vysokoškoláci
Keywords in different language: lifestyle;health;nutrition;physical activity;rest;sleep;daily routine;time management;alcohol;smoking;stress;questionnaire;university students
Abstract: V této bakalářské práci zjišťujeme úroveň životosprávy u studentů ZČU v Plzni. Výzkumná práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsme prezentovali obecné vymezení základních pojmů, jako je zdraví, jeho determinanty a životospráva. V praktické části jsme popsali metodiku výzkumu a interpretovali výsledky výzkumného šetření.
Abstract in different language: In this bachelor thesis, we find the level of lifestyle among students UWB in Pilsen. The research work is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part we have presented a general definition of basic concepts, such as health, its determinants and lifestyle. In the practical part, we have described research methodology and we have interpreted results of the research survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Michaela Pribanova.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
Pribanova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce389,08 kBAdobe PDFView/Open
Pribanova - oponent.pdfPosudek oponenta práce264,3 kBAdobe PDFView/Open
Pribanova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce78,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.