Title: Školní zralost
Other Titles: School readiness of children with ADHD
Authors: Tolarová, Barbora
Advisor: Šámalová, Kateřina
Referee: Hříchová, Miloslava
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12926
Keywords: ADHD;porucha pozornosti;hyperaktivita;školní zralost;předškolní vzdělávání
Keywords in different language: ADHD;attention disorders;hyperactivity;school readiness;preschool education
Abstract: Práci lze rozdělit na dva úseky a to teoretickou a praktickou část. První kapitola je věnována výzkumům na podobné téma. Druhá kapitola se týká přímo poruchy ADHD. Jsou zde základní informace o tom, co vlastně je porucha pozornosti s hyperaktivitou, jak se porucha projevuje, jaké jsou příčiny vzniku a způsoby léčby. Následující kapitola je o předškolním vzdělávání. Jak je upraveno zákonem a rámcovým vzdělávacím programem. Poslední kapitola teoretické části se podrobně věnuje školní zralosti. Jsou zde teoretické informace o jednotlivých složkách školní zralosti a o odkladu školní docházky. Praktická část se skládá z třech případových studií dětí, u kterých byla diagnostikovaná porucha pozornosti s hyperaktivitou. Každá kazuistika obsahuje stručnou anamnézu dítěte, poznatky z vlastního pozorování, informace o aktuálním stavu dítěte, návrh intervencí a jejich cíle a krátkou prognózu zaměřenou na schopnost zvládnutí školní docházky.
Abstract in different language: The paper can be divided into two parts theoretical and practical. The first chapter summarizes existing research of similar topics. The second chapter is about ADHD in particular. There is basic information about Attention Deficit Hyperactivity Disorder, its symptoms, causes and treatment. Following chapter is about preschool education and how it is controlled by law and general educational program. The last chapter of the theoretical part describes in detail readiness of the children for the first year of school. There is theoretical information about individual elements of school readiness and about delayed primary school enrollment. The practical part consists of three case studies of children, who were diagnosed with ADHD. Each casuistry contains brief anamnesis of the child, findings of observation in person, information about current condition of the child, proposals for interventions and their goals and short prognosis focused on the child's capabilities to manage the school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Barbora Tolarova.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Tolarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce239,32 kBAdobe PDFView/Open
Tolarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce230,2 kBAdobe PDFView/Open
Tolarova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce78,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.