Title: Životní styl seniorů
Other Titles: Lifestyle seniors
Authors: Bláhová, Barbora
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Referee: Novotná, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12933
Keywords: senior;stáří;stárnutí;životní styl;zdraví
Keywords in different language: senior;old age;aging;lifestyle;health
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá seniory, popisuje projevy stáří, vymezuje prvky životního stylu a programy, které se stárnutím zabývají. Teoretická část je rozdělena na čtyři hlavní kapitoly, které pojímají další podkapitoly. V první části práce jsou vymezeny pojmy senior a stáří z hlediska minulosti i v kontextu moderní společnosti. Další část popisuje změny, které stárnutí doprovázejí fyzické, psychické a sociální a jejich vzájemnou propojenost. Třetí kapitola se zabývá samotným životním stylem a jednotlivými složkami, které ho tvoří. Poslední část práce obsahuje popis programů a projektů mezinárodní i místní úrovně, které se zabývají problematikou zdravého stárnutí a zajištění aktivního života pro seniory. Praktická část se zaměřuje na seniory nad 60 let a na jejich životní styl. Zabývá se odhalením a popisem rozdílů životního stylu mezi vybranými skupinami seniorů, charakterizuje jejich přednosti a nedostatky.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with the elderly people, describes the symptoms of old age, defines the elements of lifestyle and programs that deal with aging. The theoretical part is divided into four main chapters, which contains the following sections. The first chapter of the thesis defines terms The senior and The old age regarding to the past and also in the modern society context. The next section describes the changes that accompanies aging physical, mental and social, and their interconnectedness. The third chapter deals with the actual lifestyles and individual components comprising it. The last section contains a description of the programs and projects of international and local level, dealing with the issue of healthy aging and ensure an active life of seniors. The practical part focuses on seniors who are over 60 and their lifestyles. It reveals and explains the differences in lifestyles between selected groups of seniors, describes their advantages and disadvantages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Blahova.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Blahova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce396,24 kBAdobe PDFView/Open
Blahova - oponent.pdfPosudek oponenta práce243,92 kBAdobe PDFView/Open
Blahova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce76,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.