Title: Rodina jako model zdravého životního stylu
Other Titles: Family as a model healthy lifestyle
Authors: Murdžáková, Adriana
Advisor: Szachtová, Alena
Referee: Kubíková, Kateřina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12934
Keywords: zdraví;zdravý životní styl;životní styl;rodina;děti;faktory ovlivňující životní styl;výchova rodičů
Keywords in different language: health;healthy lifestyle;lifestyle;family;kids;lifestyle factors;parental education
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vlivem rodiny na utváření zdravého životního stylu u dětí. Definuje základní pojmy zdraví, stravovací návyky, styl výchovy a využívání volného času. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje pojmy životního stylu, zdraví, faktory, které ovlivňují zdraví.Kvantitativní výzkum je zaměřen na to, jak životní styl své rodiny hodnotí rodiče.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with family influence on formalisation of healthy life styl at children.It defines the basic notions, health, eating habits, parenting style, leisure time. The work consists of two parts theoretical and practical. The theoretical part includes the concepts of lifestyle, health, factors that affect health.The quantitative research is focused on how the lifestyle of their families evaluate the parents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Murdzakova.pdfPlný text práce802,64 kBAdobe PDFView/Open
Murdzakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce299,12 kBAdobe PDFView/Open
Murdzakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce398,53 kBAdobe PDFView/Open
Mudrzakova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce92,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.