Title: Šikana na základních školách
Other Titles: Bullying in primary schools
Authors: Jeřábková, Petra
Advisor: Szachtová, Alena
Referee: Kubíková, Kateřina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12935
Keywords: agrese;agresivita;šikana;agresor;oběť;pedagog;rodina;třídní kolektiv;prevence
Keywords in different language: aggression;aggressiveness;bullying;aggressor;victim;educator;family;class team;prevention
Abstract: Šikana na základních školách je dlouhodobě diskutovaným tématem. Základní škola je pravděpodobně místem, kde se s šikanou v pravém slova smyslu můžeme setkat poprvé, proto jsem si toto téma vybrala pro svou bakalářskou práci. V úvodu teoretické části práce jsem chtěla vysvětlit pojmy agrese a agresivita. Chtěla jsem objasnit příčiny a druhy agresivního chování. Hlavní část bakalářské práce pojednává o šikaně ve školním prostředí. Snažila jsem se shrnout poznatky o příčinách a vývoji šikany, ale také o typologii jejích aktérů. Dále jsem popsala možné způsoby vyšetřování a možnosti prevence šikanujícího chování. V praktické části práce jsem porovnala výskyt šikany na základních školách ve velkém městě a na venkově. Byla jsem přesvědčená o tom, že výskyt šikany je větší ve velkém městě. Výsledky šetření můj předpoklad vyvrátily. Zkoumala jsem také, s jakou formou agrese se šikanované děti nejčastěji setkávají. Mé tvrzení, že šikanování probíhá nejčastěji formou fyzické agrese, se též nepotvrdilo.
Abstract in different language: The bullying in the primary schools is a long term discussed topic. The primary school is probably a place, where we can see for the first time the right meaning of the bullying. It is the reason, why I chose this topic for my bachelor thesis. Preliminary of the theoretical part I want to clear the term aggression and aggressiveness. I would like to clear the causes and types of the aggressive behavior. The main part of my bachelor thesis deals and discusses the bullying at the school-environment. I endeavored to close my findings about the root causes and progression of the bullying and also describe the involved person´s typology. Furthermore I have described different kinds of investigation and the precautions of the bully-behavior. In the practical part I draw a comparison the occurrence of the bully-behavior at the primary schools in the big city and in the country. I was in the conviction that the occurrence of the bully-behavior is more frequented in the city. The results of my investigation have refuted my expectation. I have also recognized, what kind of aggression befalls the children most frequently. My assertion that the bullying happens mainly in a way of physical cruelty also cannot be confirmed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Petra Jerabkova.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Jerabkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,34 kBAdobe PDFView/Open
Jerabkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce400,95 kBAdobe PDFView/Open
Jerabkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce84,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.