Title: Adaptace na stáří
Other Titles: Adapting to age
Authors: Čížková, Andrea
Advisor: Novotná, Lenka
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12941
Keywords: stáří;stárnutí;senior;adaptace;penzionování;onemocnění;prevence
Keywords in different language: senescence;ageing;senior;adaptation;retirement;disease;prevention
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku adaptace na stáří. Cílem práce je podat základní informace o teoriích stárnutí, anatomicko-fyziologických zvláštnostech stárnutí, psychologických a sociálních aspektech stáří, psychopatologických problémech ve stáří a rovněž o různých preventivních opatřeních a možnostech úspěšného stárnutí. Každá kapitola obsahuje několik podkapitol, které se danému tématu blíže věnují. Cílem praktické části práce je zjistit důležitost jednotlivých jevů a podmínek v životě stárnoucího člověka a odhalit, jaká je spokojenost s dosahováním těchto jevů. Průzkum je zaměřen na seniory v institucionální péči a výsledky byly získávány pomocí Dotazníku D-S-F.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the issue of adaptation to old age. The aim is to give basic information about aging theories, anatomical-physiological peculiarities of aging, psychological and social aspects of old age, psychopathological problems in old age, and also about the various preventive measures and options for successful aging. Each chapter contains several sub-chapters, which are get deeper into the topic. The aim of the practical part of the thesis is to determine the importance of individual phenomena and conditions in life of aging person and reveal how satisfactory reaching these phenomena is. The survey is aimed at elderly people in institutional care and the results were obtained using a questionnaire D-S-F.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Cizkova Andrea.pdfPlný text práce949,82 kBAdobe PDFView/Open
Cizkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,56 kBAdobe PDFView/Open
Cizkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce372,88 kBAdobe PDFView/Open
Cizkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce77,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12941

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.