Title: Strategické řízení ve firmě
Other Titles: Strategic driving in company
Authors: Strejcová, Irena
Advisor: Šlechtová, Yvona
Referee: Šrutova, Evženie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13341
Keywords: konkurenceschopnost podniku;strategická analýza;SWOT analýza;STEP analýza;Porterova analýza pěti sil
Keywords in different language: company competitiveness;strategic analysis;SWOT analysis;STEP analysis;Porter´s analysis of five forces
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na analýzu konkurenceschopnosti podniku RYOR a.s. V teoretické části bakalářské práce popisuji jednotlivé metody strategického plánování, koncepty strategického řízení a analýzy. Velkou pozornost věnuji popisu základních analýz potřebných pro definování strategického plánu podniku. Teoretická část je sepsána s ohledem na konkrétní podnik uvedený v praktické části. V praktické části jsem se zaměřila na návrh doporučených strategií pro firmu RYOR a.s. Samotnému návrhu předchází detailní analýza firmy, její pozice na trhu, zmapování konkurence, zákazníků, rozbor silných a slabých stránek firmy a analýza makroprostředí pro firmu RYOR a.s.
Abstract in different language: The submitted bachelor´s thesis concentrates on the analysis of competitiveness of the company RYOR a.s. In the theoretical part of my bachelor´s thesis I describe individual methods of strategic planning, conceps of strategic management and analysis. I pay close attention to the description of basic analyses needed for defining the strategic plan of the company. The theoretical part is drawn up with respect to the particular company mentioned in the practical part. In the practical part I focused on making the proposal of the recommended strategies for the company RYOR a. s. The proposal itself is preceded by the detailed analysis of the company, its position on the market, mapping competition, costumers, analysis of strengths and weaknesses of the company and the analysis of the macro-environment for the company RYOR a.s.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BK.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Strejcova I. - V.PDFPosudek vedoucího práce575,13 kBAdobe PDFView/Open
Strejcova I. - O.PDFPosudek oponenta práce638,17 kBAdobe PDFView/Open
Strejcova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce213,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13341

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.