Název: Skladový systém pro obalovny živičných směsí
Další názvy: Store system for tarmacadam plant of bituminous mixtures
Autoři: Hron, Martin
Vedoucí práce/školitel: Šafařík, Jiří
Oponent: Zíma, Martin
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13513
Klíčová slova: sklad;skladový systém;zásoby;oceňování zásob;databáze;systém řízení báze dat;PostgreSQL;Microsoft .NET Framework;C#;ADO.NET;Npgsql;iTextSharp
Klíčová slova v dalším jazyce: store;store system;inventories;inventory valuation;database;database management system;PostgreSQL;Microsoft .NET Framework;C#;ADO.NET;Npgsql;iTextSharp
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou skladových systémů jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska programátorského. Cílem práce je navrhnout a implementovat skladový systém pro potřeby zadavatele. Systém je implementován v jazyce C# pod platformou Microsoft .NET a využívá vhodný relační databázový systém. Práce se zabývá problematikou oceňování skladových položek, návrhem vylepšení stávajícího systému či návrhem dalších uživatelsky přívětivých funkcí. Dále práce obsahuje popis struktury navrhovaného systému, návrh databázového a návrh objektově orientovaného modelu nového systému. V práci jsou také popsány technologie a knihovny použité v systému a technické požadavky pro běh systému. Práce zahrnuje také testování a zhodnocení nové aplikace oproti stávající včetně možných vylepšení do budoucna.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with issues of store systems both from economic and programming point of view. The main aim of this thesis is to design and implement a store system for needs of the client. The system is implemented in C# language under Microsoft .NET platform and uses the appropriate relational database system. The work describes problems of valuation of inventory items, suggests improvements to the existing system or other user-friendly features. This thesis also contains a description of the structure of the proposed system, a design of the database model, and a design of the object-oriented model of the new system. The work also describes the technology and libraries used in the system and technical requirements for running the system. The thesis also includes testing and evaluation of the new application compared to the existing one, including possible improvements for the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Martin_Hron.pdfPlný text práce5,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0379P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce218,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0379P-posudek.pdfPosudek oponenta práce366,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0379P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce194,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13513

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.