Title: Nástroje pro analýzu dat v prostředí tabulkového procesoru
Other Titles: Tools for data analysis in a spreadsheet
Authors: Kutková, Veronika
Advisor: Krutišová, Jana
Referee: Klečková, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13534
Keywords: tabulkový procesor;Excel;webové služby;analýza dat;analytické nástroje;kontingenční tabulka;souhrny
Keywords in different language: spreadsheet;Excel;web services;data analysis;analytics tools;pivot tables;summaries
Abstract: Tato práce se zaměřuje na možnosti použití nástrojů pro analýzu dat v prostředí tabulkového procesoru Excel. Pro analýzu byla zvolena vybraná data z IS/STAG. Práce obsahuje přehled dostupných analytických nástrojů. Je popsána možnost získání dat webovými službami. Praktická část práce se zabývá charakteristikou vstupních dat, jejich získáním webovými službami a následnou úpravou. K samotné analýze byly použity zejména kontingenční tabulky, grafy a souhrny. V rámci práce byl vytvořen uživatelský formulář usnadňující práci s vytvořenými vzorovými kontingenčními tabulkami.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the usage of tools for data analysis in a spreadsheet. Data from IS/STAG were selected to be analyzed. It contains an overview of analytical tools in Excel. The methodology applied in order to obtain data via Web Services is described in detail. The practical part of this thesis deals with the input data characteristic, the process of obtaining the data and following treatment. To analyze this data, especially pivot tables, pivot graphs and summaries were used. As part of this thesis, a user form was created following the creation of the pivot tables, in order to simplify their usage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_A11B0581P.pdfPlný text práce626,32 kBAdobe PDFView/Open
A11B0581P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce334,41 kBAdobe PDFView/Open
A11B0581P-posudek.pdfPosudek oponenta práce337,24 kBAdobe PDFView/Open
A11B0581P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce200,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.