Title: Komunikační a diagnostické systémy moderních trakčních vozidel
Other Titles: New Concepts of Master Control Systems for Rail Vehicles Intended for Public City Transportation
Authors: Bárta, Petr
Advisor: Peroutka, Zdeněk
Michalík, Jan
Referee: Novák, Jaroslav
Palacký, Petr
Gerlich, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13689
Keywords: nadřazený řídicí systém;CAN;CANOpen;MVB;WTB;ethernet;ethernet powerlink;VME;komunikace v reálném čase;systém ITS;tramvajová vozidla;GSM modem;vzdálený monitoring vozidla;diagnostika vozidla;vlaková komunikace;vozová komunikace;fritting
Keywords in different language: vehicle control system;CAN;CANOpen;MVB;WTB;ethernet;ethernet powerlink;VME;real-time communication;Intelligent Transport System;GSM modem;remote monitoring of vehicle;vehicle diagnostics;train communication;fritting
Abstract: Tato práce se zabývá nadřazenými řídicími systémy kolejových vozidel městské hromadné dopravy a jejich vzájemnou komunikací ve více vozových soupravách. První část práce obsahuje analýzu a komplexní popis řídicích systémů současných vozidel a formuluje jejich základní nedostatky pro zajištění dalšího rozvoje zejména v oblasti diagnostiky a řízení. Na tuto část navazuje návrh nového řešení řídicích systémů s využitím průmyslového Ethernetu jako náhrady za doposud používané sběrnice. Práce obsahuje konkrétní návrhy nových topologií řídicích systémů včetně popisu vazeb na ostatní systémy souvisejícími s provozem vozidla, jako jsou bezdrátová komunikace s vozidlem a související diagnostika, interakce vozidla se systémy řízení dopravy a komplexními technologiemi SmartCity. Druhá část této disertační práce se zabývá návrhem a realizací nového řešení komunikace centrálních počítačů nadřazených řídicích systémů ve více vozových soupravách tramvajových vozidel (návrhem nové mezivozové komunikace jako náhrady za sběrnici WTB). Tato část práce je zakončena praktickým návrhem komunikačního uzlu a výrobou jeho prototypu i prototypu celé navržené mezivozové komunikace. Nově navržená jednotka, ve které byly využity výsledky této disertační práce, byla vyvinuta, otestována a nasazena ve spolupráci s firmami Cegelec a.s. a AmiT s.r.o. nese obchodní název CETVCE. Návrh jednotky je optimalizován pro řídicí systém CECOMM používaného firmou Cegelec a.s. Vlastnosti nového řešení komunikace jsou pomocí jednotky CETVCE otestovány na tramvajových soupravách a po úspěšných testech byly sériově nasazeny na dvou projektech tramvají LF2 Brno a GT6-ER Berlín.
Abstract in different language: This thesis deals with vehicle control system of urban light rail vehicles and their communication in more vehicle trains. The first part contains an analysis and complex description of the control system of existing vehicles and formulates the fundamental deficiencies to ensure the continued development, especially in the diagnosis and controls. This part is followed by a new draft solution of control systems using Industrial Ethernet as a replacement for the previously used bus. The thesis contains concrete proposals for the new topology control systems including a description of link to other systems related to the operation of vehicles, such as wireless communication and diagnostics, the interaction of vehicle traffic management systems and complex technologies SmartCity. The second part of this PhD thesis deals with the design and implementation of new communications solutions of central computers of vehicle control system in more vehicle trains of tramcars (proposed new inter-vehicles communication as substitute for bus WTB). This part ends with practical design and production unit prototype and prototype of the proposed inter-vehicles communication. The newly designed unit, which used the results of this PhD thesis as been developed, tested and deployed in collaboration with Cegelec a.s. and AmiT s.r.o. carries the trade name CETVCE. Design of the unit is optimized for the control system CECOMM using by the company Cegelec a.s. Features of the new communication solution are verified by the unit CETVCE tested and after successful tests were deployed on two projects of tram LF2 Brno and GT6-ER Berlin.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
barta_dis_prace.pdfPlný text práce3,79 MBAdobe PDFView/Open
barta publ.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
barta opon.pdfPosudek oponenta práce3,26 MBAdobe PDFView/Open
barta zapis.pdfPrůběh obhajoby práce782,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13689

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.