Title: Analýza způsobu uzemnění uzlu sítí vn a jejich vliv na provoz a chránění sítí VN
Other Titles: Analysis of the Means of Neutral Point Earthing in MV Networks and Their Influence on MV Networks Operation and Protection
Authors: Žák, František
Advisor: Noháčová, Lucie
Referee: Rusek, Stanislav
Sadecký, Bohumil
Gurecký, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13741
Keywords: sítě vysokého napětí;VN;jednofázová porucha;zemní spojení;izolovaný uzel sítě;odporově uzemněný uzel sítě;neúčinně uzemněný uzel sítě;uzel sítě uzemněný přes zhášecí tlumivku;kompenzace zemních kapacitních proudů;chránění;nabíjecí proud vývodu;nabíjecí zemní kapacitní proud;ztráty na vývodu
Keywords in different language: middle voltage network;single phase fault;earth fault;insulated neutral point;neutral point earthed through a resistor;ineffectively earthed neutral point;neutral point earthed through an arcsuppression coil;compensation of earth capacitive currents;protection;feeder's charging current;earth capacitive charging current;feeder's power losses;MV
Abstract: Disertační práce je věnována analýze způsobů uzemnění uzlu sítí vysokého napětí (VN) a jejich vlivu na provoz a chránění. Zvláštní pozornost je pak věnována metodám zjišťování hodnoty nabíjecího zemního kapacitního proudu ve VN sítích s izolovaným uzlem, odporově uzemněným uzlem nebo v sítích s kompenzací zemních kapacitních proudů, tj. v sítích s uzlem neúčinně uzemněným přes zhášecí tlumivku. V některých VN sítích se můžeme setkat s vývody, které mají vysoké hodnoty nabíjecího zemního kapacitního proudu. U takovýchto vývodů, kde nabíjecí zemní kapacitní proudy dosahují vysokých hodnot, je nutné přijmout opatření ke zmírnění jejich negativního vlivu. Znalost nabíjecího zemního kapacitního proudu v jednotlivých vývodech VN sítě je důležitá pro správné nastavení zemních ochran. Proto je nutné alespoň orientačně znát nabíjecí zemní kapacitní proudy jednotlivých vývodů. Negativní vliv vysokých hodnot nabíjecího zemního kapacitního proudu spočívá v ovlivnění systému chránění a ve zhoršení ekonomiky přenosu elektrické energie.
Abstract in different language: This dissertation thesis deals with an analysis of means of neutral points earthing in middlevoltage networks (MV) and their influence on operation and protection. Special attention is paid to methods of establishment of earth capacitive charging current values in middle-voltage distribution networks with an insulated neutral point, with a neutral point earthed through a resistor, or in distribution networks with an earth capacitive current compensation - i.e. in networks with a neutral point ineffectively earthed through an arc-suppression coil. In some MV distribution networks, we can find feeders which have got high values of earth capacitive charging current. With such feeders, where earth capacitive charging current reaches high values, it is necessary to adopt measures to moderate its negative impact. The establishment of earth capacitive charging current in each feeder of MV distribution network is important for fault protection setting. Therefore it is important to know, at least approximately, the value of earth capacitive charging current in each feeder. The negative effect of high values of earth capacitive charging current involves the impact on protection system and aggravation of electrical power distribution economy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace-Fr Zak 2014.pdfPlný text práce10,46 MBAdobe PDFView/Open
zak publ.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
zak opon.pdfPosudek oponenta práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
zak zapis.pdfPrůběh obhajoby práce718,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.