Název: Možnosti uplatnění neslyšících na trhu práce v Plzni
Další názvy: Possibilities of deaf people on the labor market in Pilsen
Autoři: Vasilevová, Soňa
Vedoucí práce/školitel: Hanzlíček, Miroslav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13804
Klíčová slova: neslyšící;surdopedie;sluchové vady;zaměstnávání zdravotně postižených;zaměstnávání neslyšících;vzdělávání neslyšících
Klíčová slova v dalším jazyce: deaf;surdopedie;hearing defects;employment of people with disabilities;employment deaf;deaf education
Abstrakt: V této bakalářské práci se autorka snaží analyzovat situaci neslyšících na trhu práce v Plzni. Snahou je poukázat na vzdělávání neslyšících a na to, jak se následně ve svých oborech uplatňují. Teoretická část se zabývá surdopedií, komunikačními systémy, možnostmi vzdělávání a v neposlední řadě zaměstnáváním neslyšících. Praktická část se skládá z metodologie a výzkumného šetření. K výzkumnému šetření byl použit kvantitativní výzkum, jehož nástrojem byl stanoven dotazník. Tato práce poskytuje informace o tom, jaké obory neslyšící z Plzně vystudovali, porovnává šance v hledání zaměstnání mezi pohlavími a zjišťuje, zda jsou neslyšící ochotni kvůli zaměstnání dojíždět.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis, the author tries to analyze the situation of deaf people on the labor market in Pilsen. The aim of thesis is to point on education of deaf people and how they are subsequently applied in their branches. The theoretical part deals with surdopaedia, communication systems, access to education and last but not least employment of deaf people. The practical part consists of methodology and research. The research survey was quantitative research, the instrument was set questionnaire. This thesis provides information about which branches deaf people from Pilsen graduated, compares chance at finding employment between the gender and determines whether they are deaf due willing to commute.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vasilevova_P11B0071P_BP.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasilevova VP.pdfPosudek vedoucího práce58,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasilevova OP.pdfPosudek oponenta práce19,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasilevova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13804

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.