Title: Možnosti uplatnění neslyšících na trhu práce v Plzni
Other Titles: Possibilities of deaf people on the labor market in Pilsen
Authors: Vasilevová, Soňa
Advisor: Hanzlíček, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13804
Keywords: neslyšící;surdopedie;sluchové vady;zaměstnávání zdravotně postižených;zaměstnávání neslyšících;vzdělávání neslyšících
Keywords in different language: deaf;surdopedie;hearing defects;employment of people with disabilities;employment deaf;deaf education
Abstract: V této bakalářské práci se autorka snaží analyzovat situaci neslyšících na trhu práce v Plzni. Snahou je poukázat na vzdělávání neslyšících a na to, jak se následně ve svých oborech uplatňují. Teoretická část se zabývá surdopedií, komunikačními systémy, možnostmi vzdělávání a v neposlední řadě zaměstnáváním neslyšících. Praktická část se skládá z metodologie a výzkumného šetření. K výzkumnému šetření byl použit kvantitativní výzkum, jehož nástrojem byl stanoven dotazník. Tato práce poskytuje informace o tom, jaké obory neslyšící z Plzně vystudovali, porovnává šance v hledání zaměstnání mezi pohlavími a zjišťuje, zda jsou neslyšící ochotni kvůli zaměstnání dojíždět.
Abstract in different language: In this thesis, the author tries to analyze the situation of deaf people on the labor market in Pilsen. The aim of thesis is to point on education of deaf people and how they are subsequently applied in their branches. The theoretical part deals with surdopaedia, communication systems, access to education and last but not least employment of deaf people. The practical part consists of methodology and research. The research survey was quantitative research, the instrument was set questionnaire. This thesis provides information about which branches deaf people from Pilsen graduated, compares chance at finding employment between the gender and determines whether they are deaf due willing to commute.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasilevova_P11B0071P_BP.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Vasilevova VP.pdfPosudek vedoucího práce58,15 kBAdobe PDFView/Open
Vasilevova OP.pdfPosudek oponenta práce19,34 kBAdobe PDFView/Open
Vasilevova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13804

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.