Title: Nové doporučené postupy pro neodkladnou resuscitaci Guidelines 2010 - přínos pro praxi
Other Titles: New recomended procedures for urgent resuscitation Guidelines 2010 - beneficial to practice
Authors: Dvořák, Radomil
Advisor: Franěk, Ondřej
Referee: Pfefferová, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13909
Keywords: guidelines;přednemocniční neodkladná péče;resuscitace
Keywords in different language: guidelines;pre-hospital emergency care;resuscitation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou neodkladné resuscitace spojenou s přednemocniční neodkladnou péčí a jejím postupným vývojem až do přítomnosti. Teoretická část seznamuje s vývojem reanimace, rozpoznáváním náhlé zástavy oběhu, funkcí srdce jako čerpadla pro objasnění důležitosti jeho podpory při zástavě. Zhruba polovina práce je pak zaměřená na poslední doporučené postupy Guidelines 2010 a jejich změny. V praktické části jsou zpracované údaje z dotazníku, který vyplňovali respondenti z řad laické veřejnosti. Dotazník byl zaměřený na znalosti postupů KPR doporučených v Guidelines 2010. Byli osloveni respondenti z Prahy a některých obcí v jižních Čechách. Další součást praktické části bakalářské práce tvoří zpracování polostrukturovaného rozhovoru s pracovníky na krajských operačních střediscích zdravotnických záchranných služeb v Plzeňském a Jihočeském kraji.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is focused on emergency resuscitation related to pre-hospital emergency care and its progressive development up to present. A theoretical part familiarizes with reanimation development, recognition of sudden circulatory arrest, cardiac function, such as a pump, necessary for significance of cardiac support at cardiac arrest. Approximately, a half of the thesis is focused on the latest recommended procedures Guidelines 2010 and related amendments. A practical part comprises data questionnaires that were fill in by general public. The Questionnaire was focused on knowledge of the Guidelines 2010. Asked respondents were from Prague and south Bohemia towns. Another part of the practical department of the bachelor thesis there is a semistructured interview for some operational centers workers of the Rescue Services in Pilsen and the South Bohemia Region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nove doporucene postupy pro neodkladnou resuscitaci Guidelines 2010 - prinos pro praxi.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
Dvorak VP.pdfPosudek vedoucího práce43,11 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak OP.jpgPosudek oponenta práce330,95 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Dvorak 001.jpgPrůběh obhajoby práce269,72 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.