Title: Etiologie, diagnostika a terapie bolestí v oblasti třísel u fotbalistů.
Other Titles: Etiology, Diagnostics and Therapy of Pain in Groin of Footballers.
Authors: Votíková, Barbora
Advisor: Firýtová, Rita
Referee: Rybová, Štěpánka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14022
Keywords: třísla;bolest;svalová dysbalance;hluboký stabilizační systém;funkční trénink
Keywords in different language: groin;pain;muscular dysbalance;deep stabilization system;functional training
Abstract: Tato práce se zabývá etiologií, diagnostikou a vhodnou terapií k ovlivnění bolesti třísel u fotbalistů. Práce je dělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na shromáždění a zpracování poznatků o problematice bolestí v oblasti třísel u vrcholových fotbalistů. Zabývá se vyšetřením, diagnostikou a vybranými metodami k ovlivnění bolestivých stavů. Hlavním obsahem praktické části jsou tři kazuistiky klientů, kteří udávají bolest v oblasti třísel. S každým bylo pracováno zcela individuálně, dle provedených vyšetření a sestavení krátkodobého rehabilitačního plánu. Využity byly různé fyzioterapeutické metody k dosažení nejlepších možných výsledků. U všech klientů došlo absolvováním terapie k odstranění bolestí, a především také k eliminaci diagnostikovaných příčin vzniku těchto bolestivých stavů.
Abstract in different language: The thesis deals with the etiology, diagnostics and appropriate therapy to affect groin pain in soccer players. The thesis is divided into two parts, a theoretical part and a practical one. The theoretical part is focused on the collection and processing of knowledge about the groin pain in top soccer players. It deals with the examination, diagnostics and selected methods to affect pain conditions. The practical part comprises three case studies of clients who reported pain in the groin area. We given care to each of them individually according to particular examination and a short-term rehabilitation plan. Different physiotherapeutical methods to achieve the best possible results were used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VOTIK-BP.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
Votikova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce524,65 kBAdobe PDFView/Open
Votikova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce622,62 kBAdobe PDFView/Open
Votikova.pdfPrůběh obhajoby práce406,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14022

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.