Title: Škola chůze po amputaci dolní končetiny
Other Titles: School of Walk After Lower Limb Amputation
Authors: Bártíková, Kateřina
Advisor: Firýtová, Rita
Referee: Mařík, Ivo
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14029
Keywords: škola chůze;amputace;pahýl;protéza
Keywords in different language: school of walk;amputation;stump;prosthesis
Abstract: Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána historie amputací, indikace k provedení amputace, výše a komplikace amputace. Dále zahrnuje všeobecné informace o protézách a o výběru protéz. V poslední kapitole je podrobně popsána péče o amputovaného pacienta, z pohledu fyzioterapeuta, a to především se zaměřením na nácvik chůze. Je zde i pár slov o sportovních aktivitách, které mohou vykonávat osoby s amputací. Informace pro zpracování teoretické části byly čerpány především z dostupných odborných publikací k danému tématu, doplněných o internetové zdroje jak české, tak zahraniční. Praktická část obsahuje tři vyšetření, která byla provedena za účelem potvrzení či vyvrácení hypotéz. Dále je zde popsáno kazuistické šetření čtyř pacientů, se kterými jsem trávila většinu času při své souvislé a dobrovolné praxi. V kapitole 9 jsou tabulky, ve kterých jsou zaznamenány údaje z vyšetření, a dále je zde popsáno zhodnocení hypotéz. V předposlední kapitole je zařazena diskuse.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes the history of amputations, indications for amputation, height and complications of amputation. It also includes general information about prostheses and how to choose the prosthesis. The last chapter describes the amputee patient care in detail, from the perspective of a physiotherapist, mainly focusing on gait training. There are also few words about sports which can be performed by persons with amputations. Information processes in the theoretical part were drawn mainly from the available medical literature on the subject, complemented by online resources both Czech and foreign. The practical part contains three tests which were conducted to confirm or refute hypotheses. There are also described a case study investigations of four patients with whom I have spent most of their time in a voluntary and continuous practice. There are tables with results and details from the tests in the chapter 9 and this chapter also includes evaluation of the hypotheses. The penultimate chapter contains discussion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katerina Bartikova - Skola chuze po amputaci dolni koncetiny.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
Bartikova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce506,16 kBAdobe PDFView/Open
Bartikova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce891,05 kBAdobe PDFView/Open
Bartikova.pdfPrůběh obhajoby práce411,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.