Title: Léčebně rehabilitační postupy při dysmenoree
Other Titles: Therapeutically rehabilitation procedures for dysmenorrhea
Authors: Bendová, Miroslava
Advisor: Firýtová, Rita
Referee: Poková, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14030
Keywords: dysmenorea;menstruace;bolest;menstruační cyklus;hluboký stabilizační systém páteře
Keywords in different language: dysmenorrhea;menstruation;pain;menstrual cycle;deep stabilizing system of backbone
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku bolestivé menstruace a na možnosti jejího ovlivnění. Teoretická část nastiňuje kineziologii pohybového aparátu v oblasti pánve, činnost ženského reprodukčního systému, menstruační cyklus a s ním spjaté problémy či jeho poruchy. Dále prezentuje vyšetření při dysmenoree a možnosti její léčby. Praktická část sleduje vztah bolestivé menstruace a kvality pohybového systému, zejména hlubokého stabilizačního systému. Zjišťuje také procentuální zastoupení dysmenorey u mladých dívek. Výzkum potvrzuje pozitivní ovlivnění primární bolestivé menstruace prostřednictvím aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře a uvolnění bederní oblasti pomocí vybraných cviků z metody Ludmily Mojžíšové. Také ukazuje na podobnost nálezu při vyšetření kineziologickým rozborem stoje u pacientek s dysmenoreou.
Abstract in different language: This bachelor's work focuses on issues of painful menstruation and possibilities of its influence.The theoretical part of this work outlines the kinesiology of the musculoskeletal system in the pelvis, the activity of the female reproductive system, the menstrual cycle and related problems or its disorders. Further it presents the examination of dysmenorrhea and the possibilities of its treatment. The practical part of this work describes the relationship between painful menstruation and the quality of the musculoskeletal system, particularly the deep stabilization system. It also discovers the percentage of dysmenorrhea between young girls.The research confirms the positive influence of primary dysmenorrhea by activation of the deep stabilization system of the spine and release of the lumbar area through selected exercise from Ludmila Moses's method. It also indicates at the similarity of the report on examination of kinesiological analysis of the stand between patients with dysmenorrhea.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Miroslava Bendova.pdfPlný text práce4,34 MBAdobe PDFView/Open
Bendova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce542,22 kBAdobe PDFView/Open
Bendova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce916,34 kBAdobe PDFView/Open
Bendova.pdfPrůběh obhajoby práce394,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.