Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHána, Petr
dc.contributor.authorKovalská, Iveta
dc.contributor.refereeGemovová, Veronika
dc.date.accepted2014-06-11
dc.date.accessioned2015-03-25T09:40:57Z
dc.date.available2013-01-31cs
dc.date.available2015-03-25T09:40:57Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-31
dc.identifier55199
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14036
dc.description.abstractTeoretická část práce je rozdělena do dvou částí - v první jsou shrnuty podklady o hlubokém stabilizačním systému a možnostech jeho testování; v druhé je představena metodika Akrální koaktivační terapie (ACT), její historie, principy, pravidla a cvičení. Praktická část práce je věnována vlivu metodiky Akrální koaktivační terapie na hluboký stabilizační systém. Jsou vybráni čtyři pravidelně sportující dobrovolníci, u kterých je jako terapie aplikována metodika ACT o délce šesti týdnů. U dobrovolníků je proveden před terapií a po ní celkový kineziologický rozbor a vybrané testy na testování kvality hlubokého stabilizačního systému. Z výsledků úvodního a závěrečného vyšetření jsou stanoveny závěry. Aktivita hlubokých břišních svalů je testována průběžně pomocí tonometru (stabilizéru). Při jednotlivých vyšetřeních a testování je pořizována fotodokumentace. Zjištěné výsledky potvrzují, že je možné hluboký stabilizační systém ovlivnit metodou ACT. U jednotlivých kazuistik jsou podrobně rozebrány a porovnány testy a testované polohy na začátku a na konci terapie. Dále dva z dobrovolníků udávají v anamnéze občasné vertebrogenní bolesti. Po terapii u jednoho plně odezní a u druhého se výrazně zmírní. V závěrečné diskusi jsou rozebrány jednotlivé hypotézy a porovnána praxe s teorií.cs
dc.format112 s. (139 233 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectakrální koaktivační terapiecs
dc.subjectACTcs
dc.subjecthluboký stabilizační systémcs
dc.subjectHSScs
dc.subjectakrumcs
dc.subjectmetoda R. Brunkowcs
dc.subjectkoaktivacecs
dc.subjectvzpěrná cvičenícs
dc.titleOvlivnění hlubokého stabilizačního systému pomocí akrální koaktivační terapie.cs
dc.title.alternativeThe influence of the deep stabilization system by Acral coactivation therapyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theoretical part is divided into two parts - the first one summarizes information about the deep stabilization system and options about how its testing; the second one presents the methodology of Acral coactivation therapy (ACT), its history, principles, rules and exercises. The practical part is devoted to the influence of the methodology of Acral coactivation therapy for deep stabilization system. There are four regular sporting volunteers selected, in whom is applied ACT methodology for six weeks such as a therapy. There was a total kinesiology analysis and selected tests for testing the quality of the deep stabilization system done before and after therapy of the volunteers. From the results of the opening and final examinations are determined conclusions. Activity of deep abdominal muscles are tested continuously using the tonometer (stabilizer). During each examination and testing is aqquired photo documentation. All the results confirm, that it is possible to affect the deep stabilization system by methodology ACT. In each case reports are analyzed and compared in detail all of the tests and tested positions at the beginning and the end of the therapy. Furthermore, two of the volunteers indicate an ocassional vertebrogenic pain in anamnesis. After the therapy, one of the volunteer registered fully subside of his pain and the other one registered distinctivel alleviation. All of the hypotheses are discussed and compared with praxis and theory in the final discussion.en
dc.subject.translatedacral coactivation therapyen
dc.subject.translatedACTen
dc.subject.translatedmuscle deep stabilization systemen
dc.subject.translatedmethod R. Brunkowen
dc.subject.translatedacrumen
dc.subject.translatedcoactivationen
dc.subject.translatedbuckling exercisesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE komplet.pdfPlný text práce8,72 MBAdobe PDFView/Open
Kovalska - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce616,52 kBAdobe PDFView/Open
Kovalska - oponensky posudek.pdfPosudek oponenta práce806,24 kBAdobe PDFView/Open
Kovalska.pdfPrůběh obhajoby práce413,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14036

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.