Title: Využití senzomotoriky u funkční poruchy páteře
Other Titles: Use senzomotor for functional disorders of the spine
Authors: Mauleová, Gabriela
Advisor: Poková, Petra
Referee: Valešová, Monika
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14037
Keywords: funkční porucha;hluboký stabilizační systém;kloubní blokáda;svalová dysbalance;senzomotorická stimulace
Keywords in different language: functional disorder;deep stabilization system;joint blockade;muscle imbalance;sensorimotor stimulation
Abstract: Tématem práce je využití senzomotorické stimulace u funkční poruchy páteře. Cílem první části práce bylo zpracování teoretické analýzy problematiky funkčních poruch páteře. Na závěr teoretické části je popsán metodický postup senzomotorické stimulace dle profesora Jandy, včetně informací o somatosenzorickém systému. V praktické části byl zkoumán soubor čtyř pacientek, kterým byla diagnostikována funkční porucha páteře. Testovaný soubor byl sledován po dobu 3 měsíců. Výsledky vyšetření potvrdily insuficienci HSSP, svalové dysbalance a poruchy pohybových stereotypů. U všech pacientek došlo ke zmírnění svalové dysbalance, k ústupu bolesti a k minimalizaci funkčních poruch.
Abstract in different language: The theme of the thesis is the use of sensorimotor stimulation in spinal disorders. The aim of the first part was to process a theoretical analysis of the issue of functional disorders of the spine. At the end of the theoretical part is described the methodological approach sensorimotor stimulation by Professor Janda including the somatosensory system. The practical part has been studied a set of four patients who were diagnosed with spinal disorders. The tested file was monitored for 3 months. Test results confirmed deep stabilizing system of the spine insufficiency, muscular imbalance and disorders of movement stereotypes. All patients had an improvement in muscle imbalance, pain receding and minimize malfunctions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mauleova Gabriela, Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,93 MBAdobe PDFView/Open
Mauleova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce560,82 kBAdobe PDFView/Open
Mauleova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce462,15 kBAdobe PDFView/Open
Mauleova.pdfPrůběh obhajoby práce406,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14037

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.