Title: Fyzioterapie u nedonošených dětí
Other Titles: Physiotherapy in preterm infants
Authors: Mitisková, Markéta
Advisor: Knězová, Jana
Referee: Rybová, Štěpánka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14038
Keywords: předčasný porod;nedonošené děti;Bobath koncept;polohování;kontaktní dýchání;respirační handling;orofaciální stimulace
Keywords in different language: premature birth;premature infants;Bobath concept;positionig;contact breathing;respiratory handling;orofacial stimulation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá fyzioterapií u nedonošených dětí s cílem zmírnění patologických stavů, které se vyskytují ve spojitosti s nedonošeností. Teoretická část je rozdělena do 12 kapitol. Je zde uvedena problematika předčasného porodu, prenatální a postnatální vývoj dítěte. Dále jsou zde uvedeny nejčastější druhy onemocnění vyskytující se u předčasně narozených dětí. Hlavně jsou zde uvedeny vyšetřovací metody a možnosti rehabilitace u nedonošených dětí. Závěrem jsou zde popsány prognóza a podmínky pro propuštění nedonošeného novorozence. V praktické části jsou uvedeny čtyři kazuistiky. V diskuzi se věnuji stanoveným hypotézám, jejich potvrzení či vyvrácení.
Abstract in different language: This thesis deals with physiotherapy of preterm infants in order to alleviate pathological conditions, which occur in association with prematurity. The theoretical part is divided into 12 chapters. The following is the problem of premature birth, prenatal and postnatal development of the child. Further there are mentioned the most frequent types of diseases occurring in preterm infants. Mainly there are presented methods of investigation and rehabilitation options in preterm infants. Finally, there are described forecast and conditions for the release of premature newborns. The practical part presents four case studies. The discussion is devoted to set hypotheses, their confirmation or refutation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mitiskova Marketa - Fyzioterapie u nedonosenych deti.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
Mitiskova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce465,01 kBAdobe PDFView/Open
Mitiskova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce531,22 kBAdobe PDFView/Open
Mitiskova.pdfPrůběh obhajoby práce392,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.