Title: Vliv špatného sedu ve školních lavicích na vznik vadného držení těla
Other Titles: Efect of bad sitting in classrooms to beginning of poor posture
Authors: Šiklová, Zuzana
Advisor: Trázníková, Marta
Referee: Valešová, Monika
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14051
Keywords: vadné držení těla;ergonomie;školní nábytek
Keywords in different language: poor posture;ergonomics;school furniture
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na to, jaký má špatný sed vliv na vznik diagnózy vadného držení těla u dětí mladšího školního věku. V teoretické části najdeme kapitoly pojednávající o vlivu sedu na pohybový systém, vadném držení těla, ergonomických požadavcích na školní nábytek a programu Školy zad. Praktická část obsahuje fotodokumentaci zobrazující sed žáků při výuce, jednotlivé učebny, které pozorovaní žáci během výuky navštěvují. Dále v praktické části najdeme mimo jiné i diskusi, ve které je obsaženo hodnocení nejen výsledků dotazníkového šetření a hypotéz, ale i hodnocení vzniku praktické části. Přílohy obsahují obrázky k textu v teoretické části.
Abstract in different language: This thesis is focused for effect of bad sitting in classrooms to beginning of poor posture of children on elementary school. In theory, there is a chapter about effect of sitting on musculoskeletal system, faulty posture, ergonomic requirements for school furniture and Back school program. The practical part has a photography that showing pupils sitting in classrooms, and individual classrooms that pupils attending during education. Further, the practical part has discussion and there is a score of questionnaire survey and hypothesis, and score of practical part formation. The appendices contain pictures to the text in the theoretical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zuzana Siklova BP - ER3.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
Siklova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce563,99 kBAdobe PDFView/Open
Siklova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce484 kBAdobe PDFView/Open
Siklova.pdfPrůběh obhajoby práce55,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.