Název: Řízení technologických procesů z hlediska kvality
Další názvy: Process management based on the supplier incoming quality
Autoři: Just, Eva
Vedoucí práce/školitel: Skočil, Vlastimil
Skočil, Vlastimil
Oponent: Mach, Pavel
Šíma, Milan
Horváth, Gejza
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14155
Klíčová slova: Řízení procesů;vstupní kvalita;systém řízení kvality;větrná energie;optimalizace procesů v nesériové výrobě;zajištění jakosti vstupní kvality
Klíčová slova v dalším jazyce: Process control;incoming quality;quality management system;supplier quality;wind energy;process optimization in non-serial production;supplier quality assurance
Abstrakt: Dizertační práce je zaměřena na návrh metodiky procesního řízení vstupní kvality pro nakupované díly v ne-sériových výrobách a verifikaci jejích výhod. Tento návrh vychází i z metod zavedených v sériových výrobách, které ale nemohou být použity v oblasti nesériové výroby, protože nemají dosud vhodné standardizované postupy a procesy. Navrhovaná metodika SQWE užívá kombinaci dostupných nástrojů řízení kvality a metod, které jsou obohaceny zkušenostmi během zavádění v produkční firmě s nesériovým výrobním typem. V závěru práce jsou získané výsledky a přínos SQWE pro oblast nesériové výroby zhodnoceny. Výsledky dizertační práce mohou být aplikovány i v jiných typech nesériových výrob.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation thesis result is the design of methodology for process control of input quality for purchased parts in non-series production and the verification of its benefits. This methodology proposal is also based on methods used in mass production lines, but these cannot be used in non-serial production where the appropriate standardized procedures and processes are not available yet. The proposed methodology uses a combination of available SQWE quality management tools and methods that are supported by the author experience in the practical system introduction in the production company with non-series production type. In the conclusion, the obtained results are discussed and SQWE benefits for the area of non-serial production are assessed. The dissertation thesis results can be applied to other similar types of non-serial production as well.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Disertacni prace_Eva_Just tisk.pdfPlný text práce3,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
just publ.pdfPosudek vedoucího práce515,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
just opon.pdfPosudek oponenta práce2,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
just zapis.pdfPrůběh obhajoby práce716,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14155

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.