Název: Analýza a záznam výbojové činnosti v elektrických zařízeních
Další názvy: Aspects of partial discharge activity evaluation
Autoři: Mráz, Petr
Vedoucí práce/školitel: Mentlík, Václav
Haller, Rainer
Oponent: Kolcunová, Iraida
Šašek, Lumír
Muhr, Michael
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14162
Klíčová slova: částečné výboje;točivé stroje;zdánlivý náboj;IEC 60270
Klíčová slova v dalším jazyce: partial discharge activity;rotating machines;apparent charge;IEC 60270
Abstrakt: Disertační práce se zabývá měřením a vyhodnocováním výbojové činnosti v elektrických zařízeních, především metodikou měření částečných výbojů u strojů s vinutími. Práce se zaměřuje na měřené a odvozené parametry částečných výbojů určené pro vyhodnocování dopadu výbojové činnosti na izolační systém. V práci jsou diskutována omezení nejrozšířenějšího hodnotícího parametru zdánlivého náboje Qiec a následně je navržena vhodná metodika měření a vyhodnocování výbojové činnosti. Jsou rozebrány dílčí limity dané mezinárodní normou pro měření částečných výbojů IEC 60270, které je nutné uvažovat při měření i následném vyhodnocování naměřených dat. Je rozebrána problematika paralelních zdrojů výbojové činnosti a jejich možné rozlišení a identifikace v časovém a frekvenčním spektru. Je představena nová měřicí technika přenosové frekvenční charakteristiky u strojů s vinutími a z toho plynoucí odhad kapacity stroje v různých frekvenčních spektrech, na jehož základě lze určit vhodnou velikost vazební kapacity pro dosažení efektivní citlivosti měření.
Abstrakt v dalším jazyce: This doctoral thesis deals with measurement and evaluation of discharge mechanisms in electrical devices, especially by using a method of measuring partial discharges in devices with winding. It focuses on both measured and derived parameters of partial discharges designated for evaluation of the impacts of discharge activity on insulation system. The scope also includes limitations of the apparent charge parameter of evaluation Qiec which is the most widely used in practice. Their identification then led to a proposal of an appropriate methodology for measurement and evaluation of discharge activity. Particular limits established by the international standard for measurement of partial discharges IEC 60270 that need to be followed during measuring and subsequent data evaluation stages are also mentioned. The topic of parallel sources of discharge activity along with their potential differentiation and identification within the time- and frequency- domain is tackled as well. One of the next contributions of this thesis is the development and introduction of a new measuring technique of the transmission frequency characteristic for the devices with winding. The proposed methodology enables estimation of the device capacity in various frequency-domains which then provides a basis for an appropriate amount of binding capacity to be established in order to achieve an effective sensitivity of the measurement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petr_Mraz_Disertace.pdfPlný text práce6,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mraz publ.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mraz opon.pdfPosudek oponenta práce2,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mraz zapis.pdfPrůběh obhajoby práce658,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14162

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.