Název: Posouzení efektivnosti investičního projektu firmy
Další názvy: Opinion on efficiency of investment project company
Autoři: Boroňová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Ircingová, Jarmila
Oponent: Vacek, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14308
Klíčová slova: finanční plán;investice;ekonomická efektivnost;čistá současná hodnota;vnitřní výnosové procento;doba návratnosti;index ziskovosti;analýza rizik
Klíčová slova v dalším jazyce: financial plan;investment;economic effectiveness;net present value;internal rate of return;payback period;index profitability;risk analysis
Abstrakt: Diplomová práce posuzuje ekonomickou efektivnost a návratnost investičního projektu na základě přírůstkové metody. Po představení společnosti je formulováno poslání a vize podniku, ze které vyplývají strategické cíle a strategie k jejich dosažení. Následuje analýza externího a interního prostředí včetně stanovení příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek společnosti. Ústřední kapitolu práce představuje finanční plán s investicí. Na základě přírůstkové metody je vytvořen výkaz zisku a ztráty, rozvaha a cash-flow samotné investice. Příslušné výkazy posloužily k vyhodnocení ekonomické efektivnosti a návratnosti projektu prostřednictvím ukazatelů doby návratnosti, čisté současné hodnoty vnitřního výnosového procenta, indexu ziskovosti a diskontované doby návratnosti. Z analýzy citlivosti a matice rizik vyplynuly nejvýznamnější rizikové faktory, které se dále promítly do pesimistického scénáře. Dále je sestaven optimistický scénář a scénář nejpravděpodobnější varianty. Poslední kapitola shrnuje a vyhodnocuje výsledky předchozích kapitol.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis assesses the economic efficiency and return of the investment project based on the incremental method. After introduction of the company are defined the mission and vision of the company. The strategic objectives and strategies to achieve them result from strategies. Analysis of the external and internal environment including the determination of opportunities, threats, strengths and weaknesses of the company follow in the next part of thesis. The main chapter of work is the financial plan with investment. Based on the incremental method is created profit and loss statement, balance sheet and cash -flow investment. The relevant statements were used to evaluate the economic efficiency and viability of the project through indicators payback period, net present value, internal rate of return, profitability index and discounted payback period. The sensitivity analysis and risk matrix resulted in the most significant risk factors, which are reflected in the pessimistic scenario. Further is modeled an optimistic scenario and the most likely option. The last chapter summarizes and evaluates the results of the previous chapters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace_boronova.pdfPlný text práce4,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_boronova_VP.pdfPosudek vedoucího práce604,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_boronova_OP.pdfPosudek oponenta práce574,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Boronova.PDFPrůběh obhajoby práce813,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14308

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.