Název: Implementace pobídkového a motivačního systému výkonnosti do projektu zvyšování výkonnosti podniku
Další názvy: Motivational and incentive system of efficiency implementation into the project of improving company performance
Autoři: Doležalová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Egerová, Dana
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14310
Klíčová slova: motivace;systém odměňování;výkonnost
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;reward systems;performance
Abstrakt: Hlavním tématem a cílem diplomové práce je navrhnout motivační systém ve společnosti M. A. T. Group, s. r. o. podporující zvyšování výkonnosti podniku. Motivační systém je navržený pro největší pobočku společnosti, konkrétně pobočku Lochotínská Plzeň.V úvodu práce je představená a charakterizovaná společnost M. A. T. Group, s. r. o. Následně je představená pobočka Lochotínská Plzeň včetně popisu jejího současného motivačního a pobídkového systému. Následuje analýza současného motivačního a pobídkového systému pobočky, ze které vyplynuly silné a slabé stránky současného systému motivace. Analýza je provedená pomocí dotazníkového šetření a pomocí rozhovoru s manažerem pobočky. Další část práce je věnovaná návrhu systému motivace, který má přispět k zvyšování výkonnosti pobočky. Návrh vychází ze slabých stránek zjištěných analýzou současného systému motivace.Závěrem práce je navržený plán implementace pro nově vytvořený systém. Jsou zde identifikovaná rizika spojená s procesem implementace a také je v této části popsaný návrh na jejich opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: The main theme and aim of the thesis is to design an incentive system in M. A. T. Group, Ltd. which will increase business performance. Incentive system is designed for the largest branch of the company which is called Lochotínská Plzeň .In the first part of the thesis is presented and characterized the main information about M. A. T. Group, Ltd. company. The next part of thesis describes the branch Lochotínská Plzeň, including a description of current incentive system. The following part is about analysis of current incentive system of the branch, which shows the strengths and weaknesses of the current system of motivation. Used metods for analysing were questionnaire and interview with a branch manager.Another part introduces a design of incentive system. The System is aimed to improving the performance of the branch. The proposal is based on the weaknesses identified by analyzing the current system of motivation.The final part of thesis contains implementation of the new created system. In this part are identified the risks associated with the implementation process and there is also described a proposal for their elimination.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPM) / Theses (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Dolezalova K11N0042P.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_dolezalova_VP.PDFPosudek vedoucího práce643 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_dolezalova_OP.PDFPosudek oponenta práce590,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dolezalova.PDFPrůběh obhajoby práce154,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14310

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.