Název: Projekt zvyšování výkonnosti firmy prostředky strategického řízení
Další názvy: Project for company performance increasing by means of strategic management
Autoři: Konšťáková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Ircingová, Jarmila
Oponent: Vacík, Emil
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14318
Klíčová slova: výkonnost;finanční analýza;strategické cíle;rizika
Klíčová slova v dalším jazyce: performance;financial analysis;strategic goals;risks
Abstrakt: Předložená diplomová práce se zabývá zvyšováním výkonnosti firmy prostředky strategického řízení ve společnosti podnikající se zdravotnickými pomůckami. Cílem práce je stanovení vize a cílů podniku na střednědobé období, provedení finanční analýzy a analýzy vnitřního/vnějšího prostředí. Na základě těchto analýz je doporučena strategie pro naplnění finančního plánu a dosažení cílů společnosti. Následně jsou identifikována rizika, která by mohla ohrozit naplnění navrženého plánu. Pro významná rizika je provedena analýza citlivosti a doporučení ošetření rizik. V závěru práce se hodnotí naplnění strategických cílů, a tak zvýšení výkonnosti společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented diploma thesis focuses on increasing company performance with use of strategic management in a firm that businesses with medical aids. The goal of this thesis is to determine a company vision and objectives for medium-term, to execute a financial analysis as well as a mikro/makroenvironment analysis. Based on the results from those analyses, a strategy that is going to fulfill both financial plan and given objectives has been recommended. Potential risks that might threaten successful execution of the plan have been identified too. There has been worked out a sensitivity analysis and a recommendation on how to deal with significant risks. Accomplishment of defined strategic goals that lead to an increase in the company performance can be found at the end of this thesis.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
konstakova.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP856,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
DP_Konstakova.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
DP_konstakova_VP.PDFPosudek vedoucího práce733,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_konstakova_OP.PDFPosudek oponenta práce737,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
konstakova_1.PDFPrůběh obhajoby práce938,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14318

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.