Title: Výcvik a vzdělávání v rozvoji znalostního potenciálu firmy
Other Titles: Training and education in the development of the knowledge potential of company
Authors: Pokorná, Kateřina
Advisor: Egerová, Dana
Referee: Jermář, Milan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14325
Keywords: výcvik a vzdělávání;interní potenciál;kompetenční model;vzdělávací projekt
Keywords in different language: training and education;internal potential;competency model;education project
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá systémem vzdělávání ve společnosti České dráhy, a. s., konkrétně v Krajském centru osobní dopravy Plzeň a posuzuje připravenost lidských zdrojů pro plnění stanoveného strategického záměru společnosti. Úkolem práce je analýza a zhodnocení systému vzdělávání ve společnosti a následně navržení vzdělávacího projektu pro odstranění identifikované mezery mezi současnou připraveností lidských zdrojů a požadovanou připraveností lidských zdrojů. V úvodu práce je popsána společnost České dráhy, a. s. a jsou definovány její dlouhodobé cíle a strategie pro jejich dosažení. Následuje analýza externího a interního prostředí společnosti, jejímž výstupem jsou silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby společnosti. Čtvrtá kapitola práce se zabývá analýzou a zhodnocením systému vzdělávání v Krajském centru vzdělávání v Plzni. Výstupem analýzy jsou silné a slabé stránky vzdělávacího systému a pro překonání slabých stránek je navrženo využití metody Balanced Scorecard, která umožňuje propojení vzdělávání s podnikovými cíli společnosti. Pro identifikovanou klíčovou skupinu pracovníků oddělení prodeje, je sestaven kompetenční model, který umožňuje posouzení současné připravenosti strategické skupiny pracovníků pro naplnění plánovaných cílů společnosti. Poslední kapitola se zabývá návrhem malého vzdělávacího projektu vedoucího k odstranění zjištěné mezery ve vzdělávání pracovníků.
Abstract in different language: The presented thesis deals with the education system in company České dráhy a. s., specifically in the Regional passenger transport center in Pilsen and assesses preparedness of human resources to fullfill established strategic objectives of the company. The task of this thesis is the analysis and evaluation of the education system in the company and subsequently devise of educational project with the intention to eliminate identified lack between current readiness and required readiness of human resources. In the introdution the company is described and theirlong-term goals and strategies to achieve them are defined. Analysis of internal and external company environment with evaluation of strengths and weaknesses, threats and opportunities follow. The fourth chapter deals with analysis and evaluation of the education system in Regional training center in Pilsen. The output of the analysis is strengths and weaknesses of educational system. To overcome the wekness it is proposed to use method Balanced Scorecard which allows connection between education and company objectives. For the indetified key group of personnel department sales the competency model is compiled which allows to assesss current readiness of the strategic group of workers to fullfill planned company objectives. The last chapter is concentrated to suggest a small educational project which leads to eliminate identified lack in education of workers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pokorna_final.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
DP_pokorna_VP.PDFPosudek vedoucího práce596,35 kBAdobe PDFView/Open
DP_pokorna_OP.PDFPosudek oponenta práce568,14 kBAdobe PDFView/Open
pokorna.PDFPrůběh obhajoby práce186,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14325

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.