Název: Zkoumání sociálního klimatu firmy jako faktoru podmiňujícího výkonnost firmy
Další názvy: Exploring the social climate as a determinant of company performance
Autoři: Sýkorová, Ludmila
Vedoucí práce/školitel: Egerová, Dana
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14326
Klíčová slova: sociální klima;výkonnost firmy;stimulační faktory;projekt
Klíčová slova v dalším jazyce: social climate;performance of company;stimulating factors;project
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá zkoumáním sociálního klimatu firmy jako faktoru podmiňujícího výkonnost firmy. Práce je rozčleněna do čtyř hlavní kapitol. První kapitola se zabývá charakteristikou vybrané společnosti a definováním jejích strategických cílů. Následně je v práci rozebrán pojem sociální klima a na základě těchto teoretických předpokladů je proveden průzkum sociálního klimatu v podniku pomocí dotazníku rozčleněného do pěti oblastí - komunikace, vedení lidí, mezilidské vztahy, řízení pracovního výkonu a odměňování. Z provedeného průzkumu jsou blíže specifikovány a shrnuty stimulační faktory podniku. Čtvrtá kapitola se zabývá projektem, který je navržen tak, aby prostřednictvím zlepšování sociálního klimatu byly podpořeny výkonnostní strategické cíle. Při zpracovávání diplomové práce bylo využíváno domácí i zahraniční literatury, internetových článků a zahraničních výzkumů dostupných na internetu. Získaná data byly zpracovány pomocí programu MS Excel a transformována do podoby grafů.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis deal with social climate within company as a factor of company performance. The thesis is divided into four main chapters. The first chapter deals with the characteristics of the company and defining its strategic goals. Subsequently, in the thesis is analyzed the concept of social climate and on the basis of these theoretical assumptions is effected a survey of the social climate in the company through a questionnaire, which is sectioned into five areas ? communication, leadership, interpersonal relations, performance management and remuneration. From the survey are specified and summarized stimulating factors of company. The fourth chapter deals with the project, which is suggested so that the means of improving the social climate were supported by strategic performance goals. By the processing the thesis was used domestic and foreign literature, web articles and foreign research available on the internet. The data were processed by using MS Excel and transformed into graphs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-L.Sykorova.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_sykorova_VP.PDFPosudek vedoucího práce607,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_sykorova_OP.PDFPosudek oponenta práce545,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sykorova.PDFPrůběh obhajoby práce187,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14326

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.