Název: Projekt implementace střednědobého strategického programu organizace
Další názvy: Project for the Implementation of Medium-Term Strategic Program of the Organization
Autoři: Švingerová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Ircingová, Jarmila
Oponent: Januška, Martin
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14329
Klíčová slova: vize;poslání;strategické cíle;klíčové ukazatele výkonnosti;analýza prostředí;podnikatelský plán;implementace;analýza rizik;controlling
Klíčová slova v dalším jazyce: vision;mission;strategic goals;key performance indicators;analysis of the environment;business plan;implementation;risk analysis;controlling
Abstrakt: Hlavním výstupem této diplomové práce je implementace střednědobého strategického programu organizace. Úvodní část dokumentu se zabývá formulací strategického plánu. Formulace sestává mimo jiné z analýzy prostředí společnosti a stanovení jejích střednědobých strategických cílů. Tyto cíle jsou rozpracovány v cíle krátkodobé a implementovány do účetních výkazů, včetně popisu adekvátního plánu implementace. Následující kapitoly se zabývají analýzou rizik a vyvozením parametrů pro controlling plánu. Závěr práce je věnován shrnutí poznatků a vyvození doporučení do budoucna.
Abstrakt v dalším jazyce: The implementation of medium-term strategic program of the organization is the main aim of this diploma thesis. At the beginning there is a formulation of the strategic plan. The formulation includes, among others, description of the business environment of the company and definition of its medium-term strategic goals. These goals are elaborated into short-term ones and then implemented into financial statements, including the description of an adequate plan of implementation. The following chapters deal with the issue of the risk analysis and with the proposals of controlling plan parameters. The end of the thesis is devoted to the summarization of findings and recommendations for the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPM) / Theses (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_ prace_Svingerova_M.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_svingerova_VP.PDFPosudek vedoucího práce557,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_svingerova_OP.PDFPosudek oponenta práce547,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
svingerova.PDFPrůběh obhajoby práce190,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14329

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.