Název: Analýza rizika podnikatelského projektu
Další názvy: Risk Analysis of the business project
Autoři: Kubásková, Leona
Vedoucí práce/školitel: Vacek, Jiří
Oponent: Vacík, Emil
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14335
Klíčová slova: riziko;strategické cíle;rizikové faktory;analýza prostředí;strategické scénáře
Klíčová slova v dalším jazyce: risk;strategic objectives;risk factors;environment analysis;strategic scenarios
Abstrakt: Předložená diplomová práce se zaobírá tématem analýzy rizik v konkrétním výrobním podniku. Společnosti by měly být připraveny na tu možnost, že v budoucnu dojde k události, jež by se mohla lišit od předpokládaného vývoje a chápat rozhodování a vystavování se riziku jako subjektivní záležitost. Rizika jsou vždy adresná. Diplomová práce vychází z nabytých teoretických poznatků z prostředí risk managementu, které jsou podkladem pro zpracování praktické části. Jednotlivé oddíly práce jsou zaměřeny na identifikaci klíčových hledisek spojených s problematikou analýzy rizik, počínaje charakteristikou a postavením subjektu, jehož se samotná analýza týká, konče realizací analýzy rizik a nadefinováním doporučujících opatření s cílem ošetřit dopady rizik. Předpoklad efektivního fungování podniku napomohl k vymezení klíčových rizikových faktorů, majících vliv na uskutečnění strategického záměru společnosti. Schopnost firmy naplnit strategické cíle doložila tvorba strategických scénářů, zaměřených na možnosti, které mohou v budoucnu subjekt reálně ovlivnit. Práci uzavírají preventivní doporučující opatření, předkládající kroky k zabezpečení optimálního chodu společnosti a možnosti vyhnout se potencionálnímu nebezpečí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis concerns with the analysis of risks in the particular production company. All companies should be prepared to deal with the possibility that the situation which will happen, will be far different from their assumptions and they should understand decision making and incurring the risks as a subjective matter. All risks have owners. This diploma thesis is based on theoretical knowledge from the risks management area, which was used as source for the practical part. Individual sections are focused on the identification of the key perspective, connected with the problems of risks analysis, starting from characteristics and position of the entity to the risks analysis implementation and defining the recommended measures aimed on treat the impacts of risks. The precondition of company's effective operation helped with defining crucial risks factors, which may influence the accomplishment of the strategic intention of the company. The company's ability to fulfil strategic plan was supported by creating the strategic scenarios, which focused on the possibilities that may influence the company in future. The outcome of this diploma thesis is the series of precautions, designed to secure the optimal operation of the company and to avoid the potential risks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace-Kubaskova.pdfPlný text práce7,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_kubaskova_VP.pdfPosudek vedoucího práce580,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_kubaskova_OP.pdfPosudek oponenta práce617,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubaskova.PDFPrůběh obhajoby práce759,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14335

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.