Title: Analýza rizika podnikatelského projektu
Other Titles: Risk Analysis of the business project
Authors: Kubásková, Leona
Advisor: Vacek, Jiří
Referee: Vacík, Emil
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14335
Keywords: riziko;strategické cíle;rizikové faktory;analýza prostředí;strategické scénáře
Keywords in different language: risk;strategic objectives;risk factors;environment analysis;strategic scenarios
Abstract: Předložená diplomová práce se zaobírá tématem analýzy rizik v konkrétním výrobním podniku. Společnosti by měly být připraveny na tu možnost, že v budoucnu dojde k události, jež by se mohla lišit od předpokládaného vývoje a chápat rozhodování a vystavování se riziku jako subjektivní záležitost. Rizika jsou vždy adresná. Diplomová práce vychází z nabytých teoretických poznatků z prostředí risk managementu, které jsou podkladem pro zpracování praktické části. Jednotlivé oddíly práce jsou zaměřeny na identifikaci klíčových hledisek spojených s problematikou analýzy rizik, počínaje charakteristikou a postavením subjektu, jehož se samotná analýza týká, konče realizací analýzy rizik a nadefinováním doporučujících opatření s cílem ošetřit dopady rizik. Předpoklad efektivního fungování podniku napomohl k vymezení klíčových rizikových faktorů, majících vliv na uskutečnění strategického záměru společnosti. Schopnost firmy naplnit strategické cíle doložila tvorba strategických scénářů, zaměřených na možnosti, které mohou v budoucnu subjekt reálně ovlivnit. Práci uzavírají preventivní doporučující opatření, předkládající kroky k zabezpečení optimálního chodu společnosti a možnosti vyhnout se potencionálnímu nebezpečí.
Abstract in different language: This thesis concerns with the analysis of risks in the particular production company. All companies should be prepared to deal with the possibility that the situation which will happen, will be far different from their assumptions and they should understand decision making and incurring the risks as a subjective matter. All risks have owners. This diploma thesis is based on theoretical knowledge from the risks management area, which was used as source for the practical part. Individual sections are focused on the identification of the key perspective, connected with the problems of risks analysis, starting from characteristics and position of the entity to the risks analysis implementation and defining the recommended measures aimed on treat the impacts of risks. The precondition of company's effective operation helped with defining crucial risks factors, which may influence the accomplishment of the strategic intention of the company. The company's ability to fulfil strategic plan was supported by creating the strategic scenarios, which focused on the possibilities that may influence the company in future. The outcome of this diploma thesis is the series of precautions, designed to secure the optimal operation of the company and to avoid the potential risks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-Kubaskova.pdfPlný text práce7,4 MBAdobe PDFView/Open
DP_kubaskova_VP.pdfPosudek vedoucího práce580,65 kBAdobe PDFView/Open
DP_kubaskova_OP.pdfPosudek oponenta práce617,44 kBAdobe PDFView/Open
Kubaskova.PDFPrůběh obhajoby práce759,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14335

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.