Title: Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů
Other Titles: Analyse and subsequent optimization of business processes
Authors: Slabý, Jan
Advisor: Januška, Martin
Referee: Vacek, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14336
Keywords: simulační nástroj ARENA;softwarová metodika ARIS;proces Výroby válce;proces;optimaliazce procesu;simulace modelu
Keywords in different language: simulation tool ARENA;software methodology ARIS;the process of Roll production;process;optimization of process;simulation of model
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na analýzu a následnou optimalizaci procesu Výroby válce ve společnosti BUZULUK, a.s. Teoretická část obsahuje představení společnosti BUZULUK ,a.s. a popisuje pojem proces společně s jeho základními náležitostmi. Praktická část se věnuje analýze vybraného procesu prostřednictvím metodiky ARIS a simulaci modelu v programu ARENA, pomocí niž se proces optimalizuje z hlediska nastavených parametrů. Výstupem diplomové práce je vytvoření návrhů k zefektivnění vybraného procesu na základě provedené analýzy, zhodnocení simulace vytvořeného modelu z hlediska definovaných ukazatelů v programu ARENA a návrhy k dílčí optimalizaci vybraného procesu společně s propočtem doby návratnosti investice.
Abstract in different language: Diploma thesis focuses on the analysis and subsequent optimization of the Roll production process in the company BUZULUK, a.s. The theoretical part contains a presentation of the company BUZULUK, a.s. and also describes the process, together with its basic formalities. The practical part is focused on the analysis of the selected process through ARIS methodology and simulation of model in ARENA program, through which the process is optimized in terms of set parameters. The output of the thesis is to develop proposals to streamline the selected process based on the analysis, to evaluate simulation model created in terms of indicators defined in the ARENA and to suggest sub-optimization of the selected process, together with calculation of the payback period of the investment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, FEK ZCU, 2014, Jan Slaby.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFView/Open
DP_slaby_VP.pdfPosudek vedoucího práce592,97 kBAdobe PDFView/Open
DP_slaby_OP.pdfPosudek oponenta práce495,62 kBAdobe PDFView/Open
Slaby.PDFPrůběh obhajoby práce853,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14336

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.