Název: Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů
Další názvy: Analyse and subsequent optimization of business processes
Autoři: Slabý, Jan
Vedoucí práce/školitel: Januška, Martin
Oponent: Vacek, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14336
Klíčová slova: simulační nástroj ARENA;softwarová metodika ARIS;proces Výroby válce;proces;optimaliazce procesu;simulace modelu
Klíčová slova v dalším jazyce: simulation tool ARENA;software methodology ARIS;the process of Roll production;process;optimization of process;simulation of model
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na analýzu a následnou optimalizaci procesu Výroby válce ve společnosti BUZULUK, a.s. Teoretická část obsahuje představení společnosti BUZULUK ,a.s. a popisuje pojem proces společně s jeho základními náležitostmi. Praktická část se věnuje analýze vybraného procesu prostřednictvím metodiky ARIS a simulaci modelu v programu ARENA, pomocí niž se proces optimalizuje z hlediska nastavených parametrů. Výstupem diplomové práce je vytvoření návrhů k zefektivnění vybraného procesu na základě provedené analýzy, zhodnocení simulace vytvořeného modelu z hlediska definovaných ukazatelů v programu ARENA a návrhy k dílčí optimalizaci vybraného procesu společně s propočtem doby návratnosti investice.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis focuses on the analysis and subsequent optimization of the Roll production process in the company BUZULUK, a.s. The theoretical part contains a presentation of the company BUZULUK, a.s. and also describes the process, together with its basic formalities. The practical part is focused on the analysis of the selected process through ARIS methodology and simulation of model in ARENA program, through which the process is optimized in terms of set parameters. The output of the thesis is to develop proposals to streamline the selected process based on the analysis, to evaluate simulation model created in terms of indicators defined in the ARENA and to suggest sub-optimization of the selected process, together with calculation of the payback period of the investment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace, FEK ZCU, 2014, Jan Slaby.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_slaby_VP.pdfPosudek vedoucího práce592,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_slaby_OP.pdfPosudek oponenta práce495,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slaby.PDFPrůběh obhajoby práce853,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14336

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.