Název: Posouzení efektivnosti investičního projektu
Další názvy: Feasibility Study of an Investment Project
Autoři: Vyskočilová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Vacík, Emil
Oponent: Taušl Procházková, Petra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14347
Klíčová slova: technicko-ekonomická studie proveditelnosti;podnikatelský plán;riziko;investice;analýza citlivosti;čistá současná hodnota;vnitřní výnosové procento;finanční stabilita
Klíčová slova v dalším jazyce: techno-economic feasibility study;business plan;risk;investment;sensitivity analysis;net present value;internal rate of return;financial stability
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu investičního projektu a provedení technicko-ekonomické studie proveditelnosti. Téma bylo zpracováno na základě získaných poznatků z jednotlivých disciplín souvisejících se zkoumaným tématem a jejich aplikací na konkrétní ekonomický problém z reálného podnikatelského prostředí. Mezi hlavní použité metody využité pro zpracování diplomové práci patří Business Intelligence, finanční analýza, finanční plánování a sestavení Master Budget, analýza rizik a rizikových faktorů, sestavení strategických scénářů, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, diskontovaná doba návratnosti, posouzení finanční stability a zhodnocení robustnosti investičního projektu, Work Breakdown Structure, Gantt chart a jiné. Výstupem práce je komplexní zhodnocení zvoleného investičního projektu za využití výše uvedených metod a návrh zásad pro jeho implementaci. Takto zpracovanou diplomovou práci lze využít jako poklad při rozhodování o investičním projektu.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work is focused on investment analysis. This analysis is based on feasibility study of an investment project. The topic of the diploma work was elaborated on the basis of knowledge of the various disciplines associated with the researched topic and their application to the concrete economic problems in the real business environment. The main used methods applied for processing the diploma work include Business Intelligence, financial analysis, financial planning and Master Budget, analysis of risks and risk factors, strategic scenario, Net Present Value, Internal Rate of Return, Discounted Payback Period, financial stability assesment and evaluation robustness of the investment project, Work Breakdown Structure, Gantt chart and other. The output of this work is complex evaluation of the selected investment project and draft of principles for its implementation. This diploma work can be used as a base for deciding on an investment project.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyskocilova.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP820,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
DP - Vyskocilova Tereza.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
DP_vyskocilova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_vyskocilova_OP.pdfPosudek oponenta práce726,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vyskocilova_1.PDFPrůběh obhajoby práce830,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14347

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.