Název: Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů
Další názvy: Analysis and following optimization of business processes
Autoři: Roháč, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Januška, Martin
Oponent: Vacík, Emil
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14348
Klíčová slova: procesní řízení;procesní zlepšovatelství;value stream mapping;štíhlý podnik;PUSH & PULL systém;kanban;Paretova ABC analýza;5 proč;NPV;IRR;layout;Sankeyův diagram
Klíčová slova v dalším jazyce: process management;process improvement;value stream mapping;lean company;PUSH & PULL systém;kanban;Pareto's ABC analysis;5 why;NPV;IRR;layout;Sankey chart
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o analýze a následné optimalizaci podnikových procesů na základě užití teoretického aparátu metody Value-Stream-Mapping. Jako celek se práce skládá ze šesti kapitol, kdy čtenáře nejdříve zasvětíme do problematiky procesního řízení, štíhlých přístupů ke zlepšování a o úzkém propojení obou těchto aspektů se strategickým řízením, abychom následně nabyté informace využili v kontextu metody Value-Stream-Mapping k popisu a následné analýze hodnotového toku vybrané společnosti s cílem odhalit chybové stavy současného systému. Na základě metody "Pěti proč" jsme následně hledali původní příčiny těchto chyb a pokoušeli jsme navrhnout odpovídající řešení těchto příčin s přihlédnutím k technickým a ekonomickým aspektům podniku. V samém závěru této práce jsme uvedli návrh akčního plánu pro implementaci identifikovaných zlepšení a zasadili je do časového rámce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with an analysis and following optimization of business processes based on using of theoretical background of The Value-Stream-Mapping method. As a whole is this thesis divided into six chapters, therefore we want to apprise the reader at first with issues of process management, lean attitudes in process improvement and emphasize the fact about a close connection of those two aspects with a strategic management. In a context of those obtained information we have used the Value-Stream-Mapping to description and analysis of chosen a value chain with regards on reveal of all current systems malfunctions. Thereafter, we tried to identify the original causes of detected malfunctions and then we attempted to propose appropriate improvements to all identified causes with regards on technical and economic aspects of a chosen company. At the end of this thesis we proposed a time framed action plan of improvement implementation.
Práva: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 25. 04. 2019.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rohac.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP925,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
DP_Rohac_Tomas.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
DP_rohac_VP.pdfPosudek vedoucího práce594,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_rohac_OP.pdfPosudek oponenta práce661,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rohac_1.PDFPrůběh obhajoby práce789,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14348

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.