Název: Nejvyšší správní soud ČSR - vznik, vývoj, význam
Další názvy: The Supreme Administrative Court of ČSR - Origin, Development, Relevance
Autoři: Bišková, Olga
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14357
Klíčová slova: Bohuslavova sbírka;Emil Hácha;Ferdinand Pantůček;listopadový zákon;Nejvyšší správní soud v ČSR;Říjnový zákon;správní soudnictví;Správní soudní dvůr se sídlem ve Vídni;subjektivní veřejná práva
Klíčová slova v dalším jazyce: Bohuslav´s collection;Emil Hácha;Ferdinand Pantůček;November act;Supreme administrative court of the Czechoslovak republic;October act;administrative justice;Administrative court of justice based in Vienna;subjective public rights
Abstrakt: Diplomová práce "Nejvyšší správní soud ČSR - vznik, vývoj, význam" pojednává o historii správního soudnictví na našem území. Práce je rozčleněna do pěti kapitol. V první kapitole je zpracováno téma vývoje správního soudnictví na našem území od druhé poloviny devatenáctého století do roku 1918. Druhá kapitola popisuje období konstituování a vzniku československého Nejvyššího správního soudu (1918), jeho působnost a personální obsazení. Třetí kapitola se zabývá činností Nejvyššího správního soudu v letech 1918-1945. Je zde popsáno řízení před Nejvyšším správním soudem. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na Nejvyšší správní soud v poválečných letech do roku 1952 a na okolnosti zániku Nejvyššího správního soudu (1952). V páté kapitole je pojednáno o judikatorní činnosti, o Bohuslavově sbírce nálezů a o soudech personálně provázaných s Nejvyšším správním soudem.
Abstrakt v dalším jazyce: The master´s thesis entitled "The Supreme Administrative Court of the ČSR - Origin, Development, Relevance" ("Nejvyšší správní soud v ČSR - vznik, vývoj, význam") covers the history of administrative justice in our country. The thesis is divided into five chapters. The first chapter discusses the development of administrative justice in our country since the second half of the 19th century until 1918. The second chapter describes the period of constituting and origination of Czechoslovak Supreme Administrative Court (1918), its jurisdiction and staffing. The third chapter discusses the activities of the Supreme Administrative Court in the period 1918 - 1945. It describes the proceeding before the Supreme Administrative Court. The fourth chapter focuses on the Supreme Administrative Court in postwar period until 1952 and the circumstances of the extinction of the Supreme Administrative Court (1952). The fifth chapter deals with the case-law activities, Bohuslav´s collection of rulings and courts having personnel connections with the Supreme Administrative Court.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Olga Biskova_Diplomova prace_Nejvyssi spravni soud CSR - vznik, vyvoj, vyznam_ZCU_FPR_KPD_2013.pdf.pdfPlný text práce998,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Biskova Olga.pdfPosudek vedoucího práce42,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Biskova Olga.pdfPosudek oponenta práce42,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Biskova Olga.pdfPrůběh obhajoby práce58,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14357

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.