Název: Květnová ústava 1948
Další názvy: The May Constitution of 1948
Autoři: Dvořák, David
Vedoucí práce/školitel: Adamová, Karolina
Oponent: Soukup, Ladislav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14382
Klíčová slova: ústava;ústavní listina;příprava;přijetí;komparace;květnová ústava
Klíčová slova v dalším jazyce: constitution;constitutional charter;preparation;acceptance;comparison;The May Constitution
Abstrakt: Diplomová práce Květnová ústava z roku 1948 se zabývá první komunistickou ústavou. Popisuje blíže poválečnou politickou situaci v Československu a její vliv na přípravu samotné ústavy. Kromě přípravy nové ústavy, popisuje blíže i proces jejího přijetí. Hlavní část práce je ale soustředěna na rozbor Květnové ústavy, popis jejích kapitol a ustanovení jednotlivých paragrafů. V závěru práce se nachází srovnání Květnové ústavy s Ústavní listinou z roku 1920.
Abstrakt v dalším jazyce: The degree thesis "The May 1948 Constitution" deals with the first communist Constitution. It closely describes the post-war political situation in Czechoslovakia and the impact thereof on the preparation of the Constitution itself. Besides the preparation of the new Constitution it also describes the process of its adoption. However, the main part of the thesis is focused on the analysis of the May Constitution, its chapters and provisions of individual sections. As the conclusion the May Constitution is compared with the Constitutional Charter of 1920.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
David Dvo-ak - s patitulem.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Dvorak David.pdfPosudek vedoucího práce36,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Dvorak David.pdfPosudek oponenta práce48,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Dvorak David.pdfPrůběh obhajoby práce40,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14382

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.