Název: Vývoj právní úpravy manželství 1811 - 1964
Další názvy: Development of the Matrimonial law during the period 1811 - 1964
Autoři: Korbelářová, Sabina
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14393
Klíčová slova: komparace;manželské právo;česká historie;1811-1964
Klíčová slova v dalším jazyce: comparison;matrimonial law;czech history;1811-1964
Abstrakt: Tématem mé diplomové práce je "Vývoj právní úpravy manželství 1811 - 1964" v českých zemích. Manželství je institut propleten celou historií lidstva, jenž se často těšil zvláštní zákonné ochraně. Pro muže a ženu, kteří do manželství vstupují, znamená řadu povinností a závazků vůči společnosti i vůči sobě navzájem. Cílem manželství bylo a je utvořit společensky vhodné prostředí pro reprodukci lidského rodu i pro vzájemné soužití muže a ženy. Toť vše plně zákonem či vládnoucí mocí legalizované. Zároveň jsou povinnosti muže a ženy zvláště v dnešní době vyváženy řadou práv a materiálních i společenských výhod. Manželství je z pohledu evropocentrismu považováno za stav monogamní a trvalý. Je projevem svobodné vůle a dobrovolnosti. Do manželství se vstupuje při splnění zákonem daných podmínek a na rozdíl od některých historických období může být za určitých podmínek prohlášeno za neplatné a také soudně rozvedeno. Právě vyrovnanost práv a povinností manželů vůči sobě navzájem (i vůči společnosti), trvalost a monogamnost jakoby svým způsobem do jisté míry nadřazovaly manželství jiným formám soužití, či partnerství. Předkládaná práce je založena na komparaci a analýze právních norem účinných mezi lety 1811 - 1964 na našem území. Z hlediska struktury je tvořena třemi částmi. První teoretická část obsahuje vymezení pojmů, definici manželství a jeho historický vývoj do roku 1811. Část druhá řeší již vývoj v klíčovém období 1811 1964. Poodkrývá pohled na instituci manželství během politických a historických změn na našem území a jak samotné tyto změny manželské právo ovlivňovaly. Výsledky této analýzy jsou sumarizovány a porovnány v závěru, třetí části této diplomové práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is "Development of the matrimonial law during the period 1811 - 1964" in the Czech lands. Marriage (also called matrimony or wedlock) is a socially or ritually recognized union or a legal contract between spouses that establishes rights and obligations between them, between them and their children, and between them and their in-laws. The definition of a marriage varies according to different cultures, but it is principally an institution in which interpersonal relationships, usually intimate and sexual, are acknowledged. In some cultures, marriage is recommended or considered to be compulsory before pursuing any sexual activity. When defined broadly, a marriage is considered a cultural universal. This thesis focuses on the comparison of the legal standards during the period 1811 1964 in the Czech lands. The work consists of three parts. The first part is theoretical and comprises the definition of marriage. It also introduces and further discusses the fundamental features of a marriage, its historical development and the typology of a marriage. The second part contains case studies of legal standards during the period 1811 - 1964. In the case studies I examine the Czech history and the basic values of the matrimonial law. Afterwards the results of this analysis are summarized and compared in the conclusion, the third part of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE - SABINA KORBELAROVA.pdfPlný text práce880,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Korbelarova Sabina.pdfPosudek vedoucího práce75,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Korbelarova Sabina.pdfPosudek oponenta práce39,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Korbelarova Sabina.pdfPrůběh obhajoby práce46,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14393

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.