Název: Právní úprava uprchlictví v ČSR do roku 1939
Další názvy: Legislation of emigration in Czechoslovakia in 1939
Autoři: Hablovič, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Knoll, Vilém
Oponent: Soukup, Ladislav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14394
Klíčová slova: uprchlictví;Československo;uprchlík;legislativa
Klíčová slova v dalším jazyce: refugee;legislation;Czechoslovakia
Abstrakt: Téma právní úpravy uprchlictví v ČSR do roku 1939 je citlivých fenoménem v československých, respektive v českých dějinách. O komplikovanosti této otázky vypovídá již to, že zatímco před událostmi roku 1938 je uprchlictví pouze otázkou mezinárodní, po nich se z ní stává otázka vnitrostátní, která je posléze eskaluje odstoupením části území Československa a dostává nový ráz. Každý tento nový rozměr s sebou přináší nové problémy a nová řešení, které mají odraz v právním prostředí daného období. První republika zastávala otevření postoj vůči uprchlíkům, ale jednotný názor napříč společností na tento problém rozhodně nepanoval. Dobový právní řád na tento problém reagoval celkem stručnou regulací, která těsně postačovala potřebám tehdejší situace. V roce 1938 se však s politickými změnami a posléze s Mnichovskou dohodou vše mění. Nastává velká uprchlická vlna, na kterou musí republika i právní řád rychle reagovat. Legislativní změny spolu s vytvořením nové instituce, Ústavu pro péči o uprchlíky s vypětím sil řeší nejhorší problémy a alespoň částečně stabilizují poměry a zajistí základní potřeby uprchlíkům. S vytvořením Protektorátu Čechy a Morava se otázka uprchlictví stává méně akutní. Počty uprchlíků se výrazně snižují, jelikož už není kam utíkat.
Abstrakt v dalším jazyce: The legal options of refugees question in Czechoslovakia before 15th Marz 1939 is forgoten phenomenon in Czechoslovakia and in Czech history. The complexity of this issue has to testify that before the events of 1938 is only a matter of international refugees, after which it becomes a national issue, which is then escalates the resignation of the former Czechoslovakia and receives a new character of the state. Each of these new dimension brings with it new problems and new solutions, which are reflected in the legal environment of these period. First Czechoslovakian Republic held an open attitude towards refugees, but unified view across the company on this issue certainly has no any rule. Contemporary legal order have responded with a brief total control, which narrowly sufficed the needs of the situation then. In 1938, however, the political changes and then with the Munich agreement of all changes. Set a larger refugee wave, which is to the law of the Republic and react quickly. Legislative changes along with the creation of a new institution, the "Institute for the Care of Refugees" tremendous effort addressing the worst problems, and at least partially stabilize the situation and ensure the basic needs of refugees. With the establishment of the Protectorate of Bohemia and Moravia, the issue of refugees becomes less acute. The numbers of refugees are significantly reduced, since there is nowhere to run.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hablovic.pdfPlný text práce578,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Hablovic Jakub.pdfPosudek vedoucího práce95,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Hablovic Jakub.pdfPosudek oponenta práce25,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Hablovic Jakub.pdfPrůběh obhajoby práce48,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14394

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.