Title: Účinky předvolební kampaně na rozhodování německých voličů
Other Titles: Influence of Pre-electional Campaign on Decision-making of German Voters
Authors: Pavlíková, Radka
Advisor: Kalvas, František
Referee: Profant, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14531
Keywords: nastolování agendy;GLES;STATA;krátkodobé panelové šetření;předvolební kapaň;obsahová analýza médií;regresní analýza
Keywords in different language: agenda setting;GLES;STATA;short-term panel survey;pre-electoral campaign;media content analysis;regression analysis
Abstract: Diplomová práce se soustředí na vliv předvolebních kampaní v médiích (tedy na účinky mediálních obsahů) na rozhodování německých voličů ohledně toho, která témata tito voliči zvolí jako současný nejdůležitější politický problém v Německu. Cílem této práce je prozkoumat personální agendu německých voličů, zjistit, která témata považují za důležitá, porovnat je s tématy v analýze mediálních obsahů vybraných německých médií a najít potvrzení o vlivu mediálního obsahu na respondenty. Za tímto účelem jsou použita data z panelového průzkumu a analýz mediálních obsahů z roku 2009, která pocházejí z německého projektu GLES (German Longitudinal Election Study). Teoretická část práce shrnuje teorii nastolování agendy a stručně charakterizuje média a jejich uživatele a metody výzkumu. Praktická část práce zkoumá vliv médií na jejich recipienty, na vybraných tématech. Analýzy jsou prováděny pomocí statistického programu STATA. Byly navrženy tři modely, které byly následně aplikovány na každé ze šesti témat a porovnány.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the influence of pre-electoral campaign in media (i. e. of the media content) on the decision-making of voters with regard to the topics that voters choose as the most important political problem of contemporary Germany. The aim of the thesis is to compare the personal agenda of German respondents, find topics they consider as most important problems and to compare these with the content of selected German TVs and newspapers and find the evidence of the influence of media content on the respondents. For this purpose, data files covering panel survey and media content survey prom the year 2009 are used. These data files come from German project GLES (German Longitudinal Election Study). The theoretical part of this thesis sums-up the theory of agenda>setting, briefly describes the media and their users and is also shortly focused on the methods of the agenda setting process examining. In the practical part, the influence of the media on its recipients is examined on the selected topics. These topics are unemployment, economic crisis, distributive justice, education, immigration and health care. The examinations are made in the STATA 11 programme. Three models are proposed, applied on each topic and evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlikova_Radka_Diplomova_prace.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
pavlikova_kalvas.pdfPosudek vedoucího práce114,15 kBAdobe PDFView/Open
pavlikova_profant.pdfPosudek oponenta práce146,6 kBAdobe PDFView/Open
O_pavlikova.pdfPrůběh obhajoby práce66,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14531

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.