Title: Spiritualita v Evropě: přechod od pohanství ke křesťanské duchovnosti u Východních Slovanů
Other Titles: The Spirituality in the Evropean context: relict pagan in the now Slavonic spiritual christianity context
Authors: Černá, Veronika
Advisor: Neupauer, Eduard
Referee: Demjančuková, Dagmar
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14551
Keywords: východní Slované;historie;pohanství;křesťanství;Vladimír I.;božstva;panteon;démoni;kultická praxe;svatyně
Keywords in different language: eastern Slavs;history;paganism;christianity;Vladimir I.;deities;pantheon;demons;cultic practice;shrine
Abstract: Práce pojednává o původní pohanské víře u východních Slovanů v době před přijetím křesťanství knížetem Vladimírem roku 988 v Kyjevské Rusi. Do 9. století se toho o východních Slovanech ví poměrně málo. První zmínka o slovanském pohanství pochází z 6. století od byzantského historika Prokopia z Kaisareie. Letopisectví vzniká teprve v období christianizace, konkrétněji za vlády Jaroslava Moudrého, který se snaží vyzdvihnout úroveň ruské historie a nechal sestavit ve 40. letech 11. století sbírku zpráv o vzniku křesťanství na Rusi. Další významnou letopisnou sbírkou je Pověst vremennych let. Část práce je zaměřena na staroslovanské bohy Peruna, Chorse, Striboga, Dažboga, Simargla a Mokoš. Tito bohové se objevují v panteonu kyjevského knížete Vladimíra ustanoveného roku 980. Někteří bohové přesahují hranice lokálního významu a s jistou výhradou je lze označit jako hlavní a společné všem Slovanům, např. Veles, Svarog či Bělbog. Nejširší oblast slovanského původního náboženství tvoří bezpochyby kult přírodních duchů, bytostí nižšího řádu kteří vládnou přírodní silou a obklopují člověka. Východní Slované uctívali hojně kult matky-země, kamenů, vody a ohně či kult rostlinstva.
Abstract in different language: The main theme of this thesis is the original pagan faith of the Eastern Slavs in the period before the adoption of Christianity by Prince Vladimir of Kievan Rus' in 988. By 9th century is that of the East Slavs knows relatively little. The first mention of Slavic paganism comes from the 6th century by the Byzantine historian Procopius of Kaisareie. Annals arises only in the period of Christianization, specifically during the reign of Yaroslav I, Grand Prince of Rus', who is trying to highlight the level of Russian history and allowed to assemble in the 11th century collection of news about the origin of Christianity in Russia. Another important collection is Tale of Bygone Years. Part of the work is focused on Slavic gods - Perun, Chorse, Stribog, Dažbog, Simargl and Mokoš. These gods appear in the pantheon of Prince Vladimir of Kiev in 980 established. Some gods beyond the boundaries of local importance as a certain subject can be described as a major common to all Slavs as Veles, Svarog or Bělbog. The widest area of the original Slavic religion consists undoubtedly the cult of nature spirits, a lower order of beings who wield power and natural surround a person. Eastern Slavs worshiped widely cult of mother-earth, stones, water, fire and vegetation cult.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Cerna.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
cerna_neupauer.pdfPosudek vedoucího práce279,7 kBAdobe PDFView/Open
cerna_demjancukova.pdfPosudek oponenta práce327,82 kBAdobe PDFView/Open
O_cerna.pdfPrůběh obhajoby práce97,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14551

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.