Title: Spiritualita v Evropě: Religiozita Slovanů před přijetím křesťanství
Other Titles: Spirituality in Europe: Religiosity of the Slavs before Christian adaptation
Authors: Holub, Tomáš
Advisor: Neupauer, Eduard
Referee: Demjančuková, Dagmar
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14556
Keywords: religiozita;Slované;pohanství;teologie;náboženství;křesťanství;christianizace
Keywords in different language: religiosity;Slavs;paganism;theology;religion;christianity;christianization
Abstract: Název diplomové práce je "Spiritualita v Evropě: Religiozita Slovanů před přijetím křesťanství". Práce se zabývá religiozitou Slovanů před přijetím křesťanství, tzv. slovanským protopohanstvím. Zaměřuje se především na náboženské představy v období od 5. st. n. l. až po 12. st. n. l. U Slovanů rozeznáváme dva stupně víry, nižší démonologický a vyšší teologický. Předmětem práce jsou představy Slovanů o stvoření světa a člověka, rekonstrukce Slovanského panteonu a víra v démony. Práce také pojednává o historii a původu Slovanů. Součástí práce je rozbor pramenů, které vypovídají o Slovanech. Poslední kapitola mapuje proces christianizace Čech a Moravy. Cílem práce je podat portrét slovanského pohanství.
Abstract in different language: The title of the thesis is: "Spirituality in Europe: Religiosity of the Slavs before Christian adaptation." The thesis deals with religiosity of the Slavs before Christian adaptation, so-called slavish proto-paganism. It mainly focuses on religious believes in period since 5th century CE until 12th century CE. We recognise two forms of faith, the lower one called demonic and the higher one called theological. Subjects of the thesis are believes of Slavs concerning creation of the world and man, reconstruction of the Slavish pantheon and the belief in demons. The thesis also deals with history and the origin of Slavs. A part of the thesis is the analysis of the sources which evidence the Slavs. The last chapter defines the process of Christian adaptation in Bohemia and Moravia. The purpose of the thesis is to present accurately the slavish paganism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka Holub.pdfPlný text práce459,78 kBAdobe PDFView/Open
holub_neupauer.pdfPosudek vedoucího práce235,9 kBAdobe PDFView/Open
holub_demjancukova.pdfPosudek oponenta práce498,93 kBAdobe PDFView/Open
O_holub.pdfPrůběh obhajoby práce89,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.