Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDemjančuk, Nikolaj
dc.contributor.authorKraus, Pavel
dc.contributor.refereeHavlík, Vladimír
dc.date.accepted2014-05-30
dc.date.accessioned2015-03-25T09:45:38Z
dc.date.available2013-06-28cs
dc.date.available2015-03-25T09:45:38Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-14
dc.identifier59768
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14570
dc.description.abstractPráce je zaměřena na studium kritického racionalismu v díle Karla Raimunda Poppera. V jeho stručném životopisu jsou naznačeny klíčové okamžiky Popperova filosofického směřování ke kritickému racionalismu. Pozornost je věnována základním myšlenkám a principům Popperovy filosofie - kritiky induktivní metodologie dále pak pojmům falzifikace, koroborace, verisimilitude, hypoteticko dedukční metodě. Rozebírány jsou vlivy filosofického prostředí, které formovalo Popperovy názory novopozitivistů a Vídeňského kruhu. Uvedení stručné historie vlivu induktivismu ve vědecké metodologii je doplněno o Popperovy výhrady a kritiku indukce. V souvislosti s Popperovou teorií poznání světa je zmíněna je i jeho koncepce tří světů a evoluční model poznání. Další část práce je věnována expozici kritiky a návrhů na změny v Popperově filosofii z řad stoupenců i odpůrců kritického racionalismu. V závěru pak následuje zamyšlení nad odkazem Karla Poppera a jeho vlivem na filosofii vědy i nad odrazem kritického racionalismu v běžném životě.cs
dc.format73 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectKarl Raimund Poppercs
dc.subjectkritický racionalismuscs
dc.subjectkritikacs
dc.subjectfalsifikacecs
dc.subjecthypoteticko-dedukční model poznánícs
dc.subjectkoroboracecs
dc.subjectverisimilitudecs
dc.subjectnovopozitivismuscs
dc.subjectindukční metodacs
dc.titleKritický racionalismus Karla Raimunda Popperacs
dc.title.alternativeKarl Raimund Popper´s critical rationalismen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on a research of Critical rationalism in work of Karl Raimund Popper. In a short biography are implied the most important moments directing him towards his theory of Critical rationalism. An attention is given to basic thoughts and principles of Popper's philosophy the critics of an inductive methodology and then concepts of falsification, corroborate, verisimilitude and hypothetic deductive method. In the thesis are analyzed influences of philosophical surroundings, which formed Popper's ideas newpositivism and Vienna circle. After a short introducing of inductivism influences in a scientific methodology are shown Popper's objections and his criticism towards the inductivism itself. In a relation with Popper's theory of the world cognition is also mentioned his conception of the three worlds and his evolution model of cognition. Next part of the thesis is devoted to critics of Popper; attempts to make changes in his philosophy by followers and also by opponents of Popper's Critical rationalism. In a conclusion follows reflection of Karl Popper's legacy and his influence on a philosophy of science, as well as is mentioned a reflection of the Critical rationalism in a common life.en
dc.subject.translatedKarl Raimund Popperen
dc.subject.translatedcritical rationalismen
dc.subject.translatedcriticismen
dc.subject.translatedfalsificationen
dc.subject.translatedhypothetic deductive methoden
dc.subject.translatedcorroborateen
dc.subject.translatedverisimilitudeen
dc.subject.translatednewpositivismen
dc.subject.translatedinduction methoden
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Pavel Kraus EKS 2014.pdfPlný text práce550,33 kBAdobe PDFView/Open
kraus_demjancuk.pdfPosudek vedoucího práce94,65 kBAdobe PDFView/Open
kraus_havlikV.pdfPosudek oponenta práce163,68 kBAdobe PDFView/Open
O_kraus.pdfPrůběh obhajoby práce88,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14570

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.