Title: Analýza příjmů a výdajů Základní školy v Kynšperku nad Ohří
Other Titles: Revenue - cost analysis of a primary school at Kynšperk nad Ohří
Authors: Gajičová, Petra
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Neubergová, Štěpánka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14579
Keywords: analýza;financování;příjmy;školství;výdaje
Keywords in different language: analysis;financing;income;education;expenditures
Abstract: Předložená práce je orientována na problematiku hospodaření příspěvkových organizací v rámci veřejného sektoru. Konkrétně se zaměřuje na financování regionálního školství.Školy se stále častěji potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Základní rozpočet většinou pokrývá pouze běžné provozní výdaje organizace. Pokud chtějí školy nabízet i rozšiřující aktivity, musí hledat finanční zdroje jinde. Jako relevantní subjekt pro předmět výzkumu byla zvolena Základní škola v Kynšperku nad Ohří. Provedená analýza příjmů a výdajů dává odpověď na to, jak organizace hospodaří. Zda je s příjmy nakládáno efektivně a zda jsou dostačující nejen pro provozní činnost, ale i pro rozvoj školy. V závěru jsou navržena možná opatření pro zlepšení financování. Na tuto práci lze volně navázat analýzami příjmů a výdajů v dalších obdobích.
Abstract in different language: The submitted thesis is focused on the issue of economy management of contributory organizations in the public sector. Specifically, it focuses on the financing of regional education. Schools are increasingly grappling with a lack of financial resources. Their basic budget usually covers only common operational expenses of the organization. In case schools want to offer any additional activities, they have to look for the funds elsewhere. As a relevant subject of the research, an elementary school in Kynšperk nad Ohří has been chosen. Analysis of income and expenditure gives an answer to how the organisation manages. Whether the income is managed effectively, and whether it is sufficient not only for the school?s operation, but also for its development. The thesis concludes with proposing possible measures to improve financing. The research may be freely followed with analyses of income and expenditures in next periods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Petra Gajicova.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
pv Gajicova0001.PDFPosudek vedoucího práce575,79 kBAdobe PDFView/Open
op Gajicova.PDFPosudek oponenta práce552,15 kBAdobe PDFView/Open
Gajicova.PDFPrůběh obhajoby práce198,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14579

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.