Title: Posouzení bonity společnosti Elektrostav Strakonice, s.r.o. a její schopnosti splácet úvěr
Other Titles: Assess the creditworthiness of the company Elektrostav Strakonice, s.r.o. and its ability to repay the loan
Authors: Hanzalová, Martina
Advisor: Karlovec, Karel
Referee: Hejduková, Pavlína
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14581
Keywords: bonita;úvěrová analýza;finanční analýza
Keywords in different language: creditworthiness;credit analysis;financial analysis
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na posouzení bonity společnosti a její schopnosti splácet poskytnutý úvěr. Po formální stránce je rozdělena do šesti samostatných kapitol. Teoretická část je věnována stručné charakteristice cizích zdrojů financování, která přechází k problematice aktivních úvěrových obchodů a úvěrového procesu. Zcela stěžejní význam má zde úvěrová analýza provedená s cílem posoudit bonitu úvěrového klienta a jeho schopnost splácet poskytnutý úvěr za použití finanční analýzy, bonitních a bankrotních modelů. V praktické části je představena posuzovaná společnost Elektrostav Strakonice, s.r.o., která je žadatelem o poskytnutí investičního úvěru od Komerční banky, a.s. Na základě úvěrové analýzy provedené dle metodiky Komerční banky, a.s. je možné zhodnotit bonitu této společnosti a rozhodnout, zda jí bude požadovaný úvěr poskytnut. Na závěr jsou koncipovány návrhy a stanovena doporučení na zlepšení stávající hospodářské situace společnosti Elektrostav Strakonice, s.r.o. v následujících letech.
Abstract in different language: This thesis focuses on assessing creditworthiness and ability to repay the loan. After the formal site is it divided into six separate chapters. The theoretical part is devoted to a brief characterization of foreign sources of funding that goes to the issue of active lending and loan process. Quite crucial importance here credit analysis performed to assess the creditworthiness of the borrower and his ability to repay the loan granted for the use of financial analysis, rating and default models. In the practical part is introduced the company Elektrostav Strakonice, s.r.o., which is an applicant for the provision of investment loans from Komerční banka, a.s. Based on a credit analysis performed by the methodology of Komerční banka, a.s. is possible to assess the creditworthiness of the company and decide whether would be the loan granted. At the conclusion are conceived proposals and recommendations to improve the current economic situation of the company Elektrostav Strakonice, s.r.o. in the coming years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martina Hanzalova_DP2014_FEK_ZCU.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
pv Hanzalova.PDFPosudek vedoucího práce565,52 kBAdobe PDFView/Open
op Hanzalova.PDFPosudek oponenta práce559,98 kBAdobe PDFView/Open
Hanzalova.PDFPrůběh obhajoby práce209,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14581

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.