Title: Mezinárodní měnové a finanční instituce a rozvojový svět
Other Titles: International monetary and financial organisations and developing world
Authors: Švehla, Vít
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Hruška, Zdeněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14595
Keywords: Světová banka;Mezinárodní měnový fond;rozvojové země;mezinárodní měnové a finanční instituce
Keywords in different language: The World Bank;International Monetary Fund;developing countries;international monetary and financial institutions
Abstract: Předkládaná práce se zabývá Mezinárodními měnovými a finančními institucemi a rozvojovým světem jako institucemi ovlivňujícími ekonomiku zemí téměř po celém světě, v neposlední řadě právě rozvojových zemí. Cílem práce je analyzovat vývoj finančních toků mezi Světovou bankou a Českou republikou a Mezinárodním měnovým fondem a Českou republikou, včetně jejich dopadů na ekonomiku České republiky, a rovněž zjistit názor na význam a úlohu výše zmíněných institucí v současnosti. Teoretická část je věnována charakterizování významných mezinárodních měnových a finančních institucí, rozvojových zemí, popisu jejich historie, fungování a cílů. V této části jsou rovněž uvedeny aktuálně prezentované názory na fungování Světové banky a Mezinárodního měnového fondu včetně jejich vzájemné komparace. Tato část práce se opírá o odborné české i zahraniční publikace a relevantní internetové zdroje. V praktické části této práce je provedena analýza finančních toků mezi Světovou bankou a Českou republikou a Mezinárodním měnovým fondem a Českou republikou a jsou zde rovněž uvedeny dopady těchto toků na Českou republiku. V analytické části práce je zkoumán názor na význam a úlohu těchto institucí v současnosti. Tato část práce se opírá o oficiální dokumenty výše zmíněných institucí, odborné publikace, relevantní internetové zdroje a zejména o metodu dotazníkového šetření.
Abstract in different language: This thesis deals with international monetary and financial institutions and the developing world as institutions affecting the economy in countries all over the world, not least in developing countries. The aim of this thesis is to analyze the evolution of the financial flows between The World Bank and the Czech Republic and the International Monetary Fund and the Czech Republic, and also to obtain an opinion on the importance and role of the above mentioned institutions at present. The theoretical part is devoted to the characterization of important international monetary and financial institutions and developing countries, describing their history, functioning and objectives. This section also contains the current opinions presented on the functioning of The World Bank and the International Monetary Fund, including their mutual comparison. This part relies on professional Czech and foreign publications and relevant Internet resources. In the practical part of this thesis is an analysis of financial flows between The World Bank and the Czech Republic and the International Monetary Fund and the Czech Republic, and it also includes the impact of these flows to the Czech Republic. The analytical part of this work is the view of the importance and role of these institutions at present. This part is based on official documents of the above mentioned institutions, professional publications, relevant Internet resources and in particular on the method of questionnaire survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Svehla.pdfPlný text práce3,18 MBAdobe PDFView/Open
pv svehla0001.PDFPosudek vedoucího práce547,2 kBAdobe PDFView/Open
op Svehla.PDFPosudek oponenta práce511,09 kBAdobe PDFView/Open
svehla.PDFPrůběh obhajoby práce192,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14595

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.